Artist: 
Search: 
Job For A Cowboy - Embedded lyrics (Bulgarian translation). | An incision leads to the future of the new world
, A mark buried deep under the skin and flesh will...
03:40
video played 451 times
added 8 years ago
Reddit

Job For A Cowboy - Embedded (Bulgarian translation) lyrics

EN: An incision leads to the future of the new world
BG: Разрязване води до бъдещето на новия свят

EN: A mark buried deep under the skin and flesh will divide and distinguish man
BG: Марк, заровени дълбоко под кожата и плътта ще разделят и разграничават човек

EN: Signatures implanted on the hands and forehead
BG: Подписи, имплантирани по ръцете и челото

EN: Reoccurrence of modern times and scriptures
BG: Рецидив на съвремието и писания

EN: Testament to holy doctrines written in vital blood
BG: Свидетелство за светите доктрини, написани на жизнената кръв

EN: In the extent all will hold something very similarly and accordingly
BG: В доколкото всички ще се проведе нещо много по същия начин и съответно

EN: All will bear his name
BG: Всички ще носи неговото име

EN: with the distinct and original number of his signature
BG: с различни и оригинални номера на подписа си

EN: In a new world with suppressing technology
BG: В един нов свят с потискане технология

EN: Lacerations lead to codes embedded in blood streams beneath the flesh
BG: Разкъсвания доведе до кодове, вградени в кръвта потоци под плътта

EN: Currencies fuse together to form a solitary and overruling capital
BG: Валути слеят форма единствен и отхвърляне на капитала

EN: Money evolves into cryptic letters and numbers that flow through the net
BG: Парите се развива в загадъчен букви и цифри, които преминават през мрежата

EN: A conflagration set to diminish papered riches, depleting its masterdom
BG: Един пожар да намали облепени богатство, слой си masterdom

EN: No longer capable of enslaving the likes of human kind from only
BG: Вече не е в състояние да поробва се интересува от човешкия род от само

EN: presenting itself as a form of an object
BG: представя себе си като форма на обект

EN: Fragments of ash flow through the atmospheres currents
BG: Фрагменти от пепел поток през атмосфери токове

EN: Onlookers breathe and inhale what they once worshipped.
BG: Зяпачи дишат и вдишвайте какво почитали веднъж.

EN: The demons solution, a new world order
BG: Разтвор на демони, нов световен ред