Artist: 
Search: 
Jedward - Happens In The Dark lyrics (Bulgarian translation). | Can't let you go, walk out the door, 
, Can't hold you out, when I want more, 
, When I am down, you...
03:06
video played 1,116 times
added 5 years ago
Reddit

Jedward - Happens In The Dark (Bulgarian translation) lyrics

EN: Can't let you go, walk out the door,
BG: Не може да ви позволи да отида, да излезем на вратата,

EN: Can't hold you out, when I want more,
BG: Не може да ви държат се, когато искам повече,

EN: When I am down, you make it right
BG: Когато съм надолу, можете да го прави

EN: When I am stupid, you take in my side.
BG: Когато съм глупав, взимаш в моята страна.

EN: And when I cry, you make me smile,
BG: И когато плачат, Караш ме да се усмихваш,

EN: When I am craZy and out of my mind,
BG: Когато съм луд и от съзнанието ми,

EN: You hold me tight, wont let me go,
BG: Вие ме прегърнеш силно, няма да ме пуснеш,

EN: Oh baby this time I know for sure...
BG: О, скъпи този път знам със сигурност...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: This is tonight, it's tonight it's tonight it's for real
BG: Това е тази вечер, тази вечер е вечер, това е за истински

EN: Can you tell what I'm thinking, see what I see,
BG: Мога да ви кажа какво аз съм мислене, видим това, което виждам,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What's happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.

EN: It's tonight, it's tonight can't you see?
BG: Тя е тази вечер, тази вечер е не виждаш ли?

EN: Turn the lights out, it's just you and me,
BG: Включите lights out, това е само теб и мен,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.

EN: When I'm with you, I feel secure,
BG: Когато аз съм с вас, аз се чувствам сигурна,

EN: When I'm alone, I don't feel whole,
BG: Когато съм сам, аз не се чувствам цяла,

EN: You've got my heart, if that's alright,
BG: Имаш моето сърце, ако това е добре,

EN: You kept me warm, all this time.
BG: Ти ме държат топли, цялото това време.

EN: It must be love, one of a kind,
BG: Тя трябва да бъде любов, една от един вид,

EN: I would be craZy for leaving your side,
BG: Аз ще бъда луд за напускане на ваша страна,

EN: If you just stay, I'll show the way,
BG: Ако просто си стоят, аз ще покажа пътя,

EN: Cause baby this time I know for sure...
BG: Причини бебето този път знам със сигурност...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: This is tonight, it's tonight it's tonight it's for real
BG: Това е тази вечер, тази вечер е вечер, това е за истински

EN: Can you tell what I'm thinking, see what I see,
BG: Мога да ви кажа какво аз съм мислене, видим това, което виждам,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What's happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.

EN: It's tonight, it's tonight can't you see?
BG: Тя е тази вечер, тази вечер е не виждаш ли?

EN: Turn the lights out, it's just you and me,
BG: Включите lights out, това е само теб и мен,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво ще се случи тази вечер момиче, се случва втъмно.

EN: [Bridge]
BG: [Мост]

EN: This is tonight, the night, tonight is for real,
BG: Това е тази вечер, нощ, тази вечер е за истински,

EN: We're so right, so right, so good can you see?
BG: Ние сме толкова право, право, така че добре може да ви види?

EN: This is tonight, the night, tonight is for real
BG: Това е тази вечер, нощ, тази вечер е за истински

EN: Can you tell what I'm thinking, tell what I'm thinking...
BG: Мога да ви кажа какво аз съм мислене, кажете какво аз съм мислене...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: This is tonight, it's tonight it's tonight it's for real
BG: Това е тази вечер, тази вечер е вечер, това е за истински

EN: Can you tell what I'm thinking, see what I see,
BG: Мога да ви кажа какво аз съм мислене, видим това, което виждам,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What's happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.

EN: It's tonight, it's tonight can't you see?
BG: Тя е тази вечер, тази вечер е не виждаш ли?

EN: Turn the lights out, it's just you and me,
BG: Включите lights out, това е само теб и мен,

EN: Feel my pulse yeah, beating so hard,
BG: Чувствам пулса ми да, бие толкова силно,

EN: What happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.

EN: What happens tonight girl, happens in the dark,
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно,

EN: What happens tonight girl, happens in the dark.
BG: Какво се случва вечер момиче, се случва на тъмно.