Artist: 
Search: 
Ja Rule - We Here Now (Icon Album) lyrics (Bulgarian translation). | [Intro]
, Yeah,
, Here we go, feel this shit,
, Into the new world, the new day
, Ja Rule, Irv...
03:28
video played 1,297 times
added 6 years ago
Reddit

Ja Rule - We Here Now (Icon Album) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Intro]
BG: [Въведение]

EN: Yeah,
BG: Да

EN: Here we go, feel this shit,
BG: Тук ние отивам, се чувстват тези неща,

EN: Into the new world, the new day
BG: В нов свят, нов ден

EN: Ja Rule, Irv Gotti, nigga,
BG: Ja Rule, Ърв Gotti, негър,

EN: Its Murda . . .
BG: Неговите Murda...

EN: [Chorus by Irv Gotti]
BG: [Хор от Irv Gotti]

EN: Yea we here now, don't get scared now
BG: да сме тук сега, не се уплашиш сега

EN: Ja Rule nigga bout to tear shit down
BG: Ja Rule Негро мач да свалям лайна

EN: What y'all thought y'all was gon eat forever
BG: Това, което y'all y'all мисъл е Гон ядат завинаги

EN: And my dog wouldn't blaze heat for chedda
BG: И кучето ми няма топлина за chedda

EN: We better eat together or meet at da crossroad
BG: Ние по-добре ядат заедно или отговарят da кръстопът

EN: Cause the Lord knows It's Murda, hold those
BG: Причината Господ знае това е Murda, притежават тези

EN: When yo casket close and yo soul rise high
BG: Кога Йо casket близки и Йо душата се извисяват високо

EN: Remeber the DEAD dont die less they FUCK WIT I !!!
BG: Помня МЪРТВИТЕ не умират по-малко те ДЯВОЛИТЕ ОСТРОУМИЕ аз!!!

EN: [Ja Rule]
BG: [Ja Rule]

EN: Niggaz know who dope yo
BG: Знаете негри които дрога

EN: Shit the flow is retched
BG: Лайна потокът е retched

EN: And my gee too futuristic for you hoes to catch it
BG: И ми Боже прекалено футуристичен за вас мотики да я хвана

EN: I'm a god send, the fallen angel and I do sin
BG: Аз съм Бог изпрати, паднал ангел и грях

EN: Far from perfection but still considered a gem
BG: Далеч от съвършенството, но все пак счита за скъпоценен камък

EN: Thank you lord for givin' me wind beneath my wings
BG: Благодаря ти Господи за мен дава вятър под крилата ми

EN: When the miracle spittin there shall be no witnesses to da pain
BG: Когато Чудото spittin там се свидетели da болка

EN: And my ignorance, I charge to da game
BG: И моето невежество, аз такса за da играта

EN: So many love and slain by bullets wit dead aim
BG: Толкова много любов и убит от куршуми остроумие мъртъв цел

EN: I weathered the change.
BG: Аз закален промяната.

EN: Stormed through the streets in the range
BG: Нахлуха по улиците в диапазона

EN: Can't complain, a nigga live to die in da flames
BG: Не може да се оплакват, един негър живея да умре в пламъци da

EN: Cause I torture, J to A R-U-L-E
BG: Причина аз изтезания, J до R-U-L-E

EN: Niggaz cant be seriously fuckin' wit me.
BG: Негри не може да бъде сериозно шибаната остроумие ми.

EN: What you Holla bout
BG: Това, което Holla мач

EN: We can hit up an alley and air out
BG: Ние може да удари една алея и въздуха

EN: Bullets exit the barell, and enter your mouth
BG: Куршумите излизане barell и влиза в устата си

EN: Dat's how I'm built
BG: DAT е как съм изградена

EN: Under da floss there's nuttin but filth
BG: Под da зъби там е nuttin но мръсотия

EN: Don't let it fool ya
BG: Не позволявайте заблуди ya

EN: I still let these slugs heat up and cool ya
BG: Аз все още ви позволи тези охлюви и се охлажда ya

EN: Off forever more, so help me,
BG: Разстояние завинаги повече за да помогнемен,

EN: Lord gona find a way to my grave just because I'm a Mur-der-a
BG: Лорд gona намери начин на гроба ми, само защото съм Mur-дер-а

EN: Whole not part
BG: Като цяло не са част

EN: Cut me open
BG: Ме разрязана

EN: I bleed for da I.N.C. from da heart
BG: Аз кървене за da I.N.C. от da сърце

EN: When I start it's usually endless.
BG: Когато стартирате това е обикновено безкраен.

EN: Pop one wit gloves on
BG: Един поп остроумие ръкавици на

EN: Make you check fo forensic, son
BG: Направете проверка fo съдебномедицински, син

EN: In yo appendix, son, you got hit up HuH?
BG: В Йо допълнение, син, имам удари нагоре ъ?

EN: Fuckin wit Ja you know it's MURDAAA
BG: Шибан остроумие Ja, знаете, че това е MURDAAA

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: [Ja Rule]
BG: [Ja Rule]

EN: Rule spits monotonous, hot as apocalypse
BG: Правило плюе монотонен, горещо като Апокалипсис

EN: Now you eyin dis ferocious mic supremist
BG: Сега вие eyin dis свиреп микрофон supremist

EN: Whose limits is endless
BG: Чиито граници е безкраен

EN: This nigga here done risen
BG: Този негър тук направено нарасна

EN: Murderous flowz killed suspicion
BG: Убийствен flowz убити подозрение

EN: Niggaz is too light in the ass to be shittin
BG: Негри е твърде лека в задника, за да се shittin

EN: Hollis Ave. historical, Nigga respect tradition
BG: Христина Ave. исторически, Негро уважение традиция

EN: Cause all I see is bloodshed and niggaz wanna see me dead
BG: Причина всички виждам е кръвопролития и негри искате да ме видите мъртъв

EN: Inherit dis style is sumtin like a million square miles (CHANGE IT UP)
BG: Наследяване на dis стил е sumtin като един милион квадратни мили (промяна то горе)

EN: Till I - find em and hit em and be done wit em
BG: До I - намери ги и ги удари и се направи остроумие ЕМ

EN: Givin is gettin and niggaz get got for bullshittin
BG: Дава става и негри се имам за bullshittin

EN: I'ma run up on niggaz gunnin em down
BG: Аз тичам на негри gunnin ЕМ

EN: And you confess dat I'm da best so who's touchin me now?
BG: И изповядаш dat аз съм da най-добре, така че кой е touchin мен сега?

EN: Shipped three hundered thou wit a freestyle, fuckin you up
BG: Изпратени три hundered, ти си остроумие freestyle, ви fuckin

EN: And got you hoes in da back rows tossin it up
BG: И имаш ли мотики в задните редици da tossin нагоре

EN: I got da touch cause my flow is bananas
BG: Имам da докосване причина ми поток е банани

EN: Bitches can't stand us, we ghetto fabulous
BG: Кучки не може да устои ни, ние гето страхотна

EN: Aim when I bust and blast on surprise
BG: Целта, когато бюст и взрив на изненада

EN: If y'all niggaz don't know you need to see me live
BG: Ако всички вие не знаете негри, трябва да ме видите на живо

EN: I'm like two .45's spittin in every direction
BG: Аз съм като две. 45 на spittin във всяка посока

EN: Y'all niggaz is hoes in stilletos and thongs (NIGGA)
BG: Y'all негри е мотики в stilletos и джапанки (НЕГЪР)

EN: It's a break of a new day (yeah)
BG: Това е почивка на новия ден (да)

EN: May-be you'll get to see violently (yeah)
BG: Може-бъде, вие ще получите да видите рязко(да)

EN: What drives me (yeah) take 'em back to da gutter (yeah)
BG: Това, което ме кара (да) да ги обратно към da канавката (да)

EN: Smother the world in filth (uh-huh)
BG: Задушавам света в мръсотия (а-ха)

EN: Rule's da name and now you gon see how I'm built.. nigga
BG: Da името на правилото и сега можете gon видите как съм изградена... Негро

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: [Ja Rule]
BG: [Ja Rule]

EN: ...wit I ....wit I....!!!!!
BG: .. .wit аз.. .wit I...!!!