Artist: 
Search: 
Ja Rule - Father Forgive Me lyrics (Bulgarian translation). | I... look at all the lonely people
, I... look at all the lonely people
, 
, [CHORUS]
, Father...
04:37
video played 427 times
added 8 years ago
Reddit

Ja Rule - Father Forgive Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Father forgive me
BG: Баща ми простиш

EN: For I have sinned in a world that is broken and scorn,
BG: Защото са съгрешили в свят, който се разбива и с презрение,

EN: I should of been warned, nobody tells us
BG: Бих бил предупреден от, никой не ни казва

EN: That u will live your whole life just to die and be mourned
BG: Че и ще живеем цял живот, само за да умре и да се оплаква

EN: So what's it's all for, all the lonely people
BG: Така че това, което е всичко за всички самотни хора

EN: Where do they all come from
BG: Къде те идват от

EN: All the lonely people, where do they all belong
BG: Всички самотни хора, когато те принадлежат

EN: [VERSE 1]
BG: [Стих 1]

EN: My God!
BG: Боже мой!

EN: Everybody wanna look to get deep in my eyes
BG: Всички искат да изглеждат да се дълбоко в очите ми

EN: And see the----like he was close,
BG: И ще видиш ---- като той е близо,

EN: I'm the one the Lord himself has chose
BG: Аз съм този, сам Господ е избрала

EN: to be a stand out and stand alone,
BG: да бъде открояват и са самостоятелни,

EN: Me myself and I, could've died in the end
BG: мен ме и мен, можеше да умира в края

EN: -----------casket or pen, probably thinking better state that I'm in,
BG: ----------- Ковчег или писалка, може би по-добре мисля, че аз съм,

EN: But then again,
BG: Но тогава пак,

EN: I've been watching from the outside looking in
BG: Аз бях гледам отвън търси в

EN: looking in from the outside theres a reminisce
BG: търси в отвън Терес връщам се в миналото

EN: wanna get witness------------
BG: искате да получите свидетел ------------

EN: for those who ain't here who love to hear this
BG: за тези, които не е тук, които обичат да разберем, че това

EN: love to see this love to feel this
BG: любов, за да видите тази любов да се чувствам по този

EN: None of you wouldn't of felt just how lonely life gets
BG: Никой от вас не би от филц колко самотен живот получава

EN: nothing could never see just how dark and I gets why
BG: нищо не може да не виждаме колко е тъмно и аз получавам защо

EN: ask the question and the reason
BG: зададем въпроса и причината

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Father forgive me
BG: Баща ми простиш

EN: But do you know what they scream when they dying in pain,
BG: Но знаете ли какво крещиш, когато те умират от болка,

EN: They screaming your name, the Lord is out savior
BG: Те крещи името ти, Господ е извън спасител

EN: That's what the paster says every week sunday and pray
BG: Ето какво казва paster всяка седмица неделя и да се молят

EN: But you're never their, all the lonely people
BG: Но никога не сте си, всички самотни хора

EN: Where do they all come from
BG: Къде те идват от

EN: All the lonely people, where do they all belong
BG: Всички самотни хора, когато те принадлежат

EN: [VERSE 2]
BG: [Стих 2]

EN: Oh Lord!
BG: О, Боже!

EN: Will they ever understand us loners, us natural hustlers
BG: Дали ще те разбира ни самотници, ни природни мошеници

EN: that hug the corner and cause it feels like-----------on us
BG: че прегръдка на ъгъла и прави така, че се чувства като ----------- за нас

EN: or is it just me the one and only
BG: или това е просто ми се намира и единствения

EN: R - U, L - E
BG: R - U, L - E

EN: Ain't nothing anybody really could tell me
BG: Не е нищо някой наистина може да ми каже

EN: done been through done seen it all, lately
BG: направено е направено чрез видели всичко, напоследък

EN: I'm a get though it just bare ya' soul with me
BG: Аз съм се че тя просто те роди'душата с мен

EN: cause it's all crazy but it's all made me
BG: причина всичко е луд, но всичко ме накара да

EN: realize the gift that the lord game me
BG: реализиране на подарък, който Господ ми игра

EN: wish I could sometimes talk to him and save me
BG: Иска ми се да говоря с него понякога и ме спаси

EN: what would I say I don't know maybe I'm crazy
BG: какво ще ти кажа, че не знам може би съм луд

EN: maybe I'm lonely only because, I...
BG: може би аз съм самотна, само защото, И. ..

EN: born alone to die alone my
BG: роден сам да умре сам си

EN: life is lived to died to mourned
BG: живот е живял в умря, за да оплаква

EN: live for today you died tomorrow that's why
BG: живея за днес ти умря утре, затова

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: I... look at all the lonely people
BG: И. .. разгледаме всички самотни хора

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: Father forgive me
BG: Баща ми простиш

EN: But there's a life I must claim and this life isn't right,
BG: Но има един живот аз трябва да иска и този живот не е наред,

EN: Just send me a sign, death,
BG: Просто ми изпрати знак, смърт,

EN: Was the scene of the crime as he lied with his eyes wide and died
BG: Бил ли е мястото на престъплението, както той излъга с очите си широко и умря

EN: And nobody cried, all the lonely people
BG: И никой не извика, всички самотни хора

EN: Where do they all come from
BG: Къде те идват от

EN: All the lonely people, where do they all belong
BG: Всички самотни хора, когато те принадлежат