Artist: 
Search: 
Reddit

Il Parto Delle Nuvole Pesanti - Ballo Senza Piedi lyrics

Signu intra stanza sulu,un piu rigettu,
distruggiu quantu ieri mi sembrava bonu.
Ccù l'occhi chiusi guardu all'orizonte
E ccù ra mente m'immergiu all'intra l'onde.
Intorno a ri muri leggiu i segni e ru tempu
Ca quannu passa nun mi lassa mai cuntentu.

E' na musica luntana ca mi cattura,
mova l'anima e ru corpu si ci culura.

'ntra notte nu silenzio, calma apparente,
popolata i razze e fedi differenti.
Mi sta 'chianannu 'ncoddu na scimmia pazza,
è ritmo ca mi sbatta 'nterra e nun mi lassa
e gira e gira e vota e un u senti
è nu calore e na vampata ca ti svampa.
E' nu momentu bellu ca nun controllu,
s'azanu i pedi e 'nterra, chiss'è ru ballu.

E' na musica luntana ca mi cattura,
mova l'anima e ru corpu si ci culura.