Artist: 
Search: 
Reddit

Henry Fiat's Open Sore - A'N'R Man lyrics

A'N'R man is f**kin' my girl
A'N'R man is f**kin' my friends
A'N'R man so damn busy
A'N'R man's a f**kin' sissy

A'N'R man is an anal man

A'N'R man, an A'N'R man
An A'N'R man is an anal man