Artist: 
Search: 
Reddit

Helmut Qualtinger - Waun S D A Bech Host lyrics

Spoken:
Waun s d a Bech host

Waun med a Rola med an Auto
Met da Dramwei met da Baun
Oda r en da Luft med an Flukzeig
Wos bassiad
Daun is olawäu ana dabei
Dea wos a Keawal drogt
Med frischbrogte
Himöschlissaln

Waun s d a Bech host
Und dabei bisd bei den Malea
Und a dopözz Bech hosd
Und umeschdesd
Zwischn soo fü Benzin und Eisn
Daun griaxt aa r ans
A so a Schlissal
So a goidans
Fia an Himö

De Retung
Göö
De is a schwoazza Fogl –
Amoe gschwind
Eftas owa wenecha
Maunxmoe z launxaum

Waun s d a Bech host
Und dabei bisd bei den Malea
Und waun s d a dopözz Bech hosd
Und scho umeschdesd
Zwischn soo fü Eisn und Benzin
Befua de no dea schwoazze Fogl
Unta seine Gloarofoamfligaln nimd
Daun brauxt nua mea
En s Gnobfloch greiffm
One hii z schaun
Met da linkn Haund!

Do schdeggd s da scho drin
Des Schlissal
Des goidane
Des frische
Des do –
Des wos da dea hamleche Hea
Dea med n Kewal – wasd ee scho!
Demoment faread hod