Artist: 
Search: 
Reddit

Helmut Qualtinger - Waun E Schdeam Soit lyrics

Spoken:
Waun e schdeam soit

Waun i amoe a Bangl reis
Zu Deitsch: de Bodschn schdrek –
I hoff es dauad no a wäu
Bis zu den leztn Schrek!
Waun i daun oesdan schdeabm soit
So bit ich eich nua r ans:
Jo nua ka r Eangrob aum Zenträu!
I schdee ned auf so danzz

Bei dea Behaundlung wuat ma schiach
Diaregd fon Mong aus wuad ma schlecht
Waun i den Aufwand sechad
Den wos ma mia do aunduan mecht
– De Bompfinewara
– Des foesche Goid
– De Graumusik
– Dea Blumanwoed
Und extra no alaa fia mii
Ar Süwadaxe gaunz aus Glos
Mit einem Aufbau wia r a Grotnbaun!
No hawedere! Lost s do d Hend dafaun!

Fargrobt me daun scho liawa
In an Luftbalaun – oda fomiraus
En an gschdolan Schdeklschuach
Oes duatn draust in disem weidn
Bradn winfdfarwadn Grobschdaapark Zenträu!