Artist: 
Search: 
Reddit

HaYehudim - Mechapes Tshuva lyrics

Ze nachon Ve'ein li shum pitaron
Ani achshav levad ani poched mehamavet
Hachayim ma heshiru bi ho kama tsalakot batsad
tamshich lehitpalel hacheresh lemala
Omrim shehu shome'a kol echad

Oh ani mechake' kan
Oh ani mechake' kan

Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nichba haor kshe'ani boche'
Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nihiya shachor im ani boche'

Ze nachon
Beikar bazman haacharon ani nira shone'
Ani af lashamayim im kadur echad oh shnayim
Lama ani tsarich et ze
Ashrey ha'ish sheyesh bo elohim
ki et sheli ani mizman kvar lo motse'

Oh ani mechake' kan
Oh ani mechake' kan

Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nichba haor kshe'ani boche'
Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nihiya shachor im ani boche'
Ani boche'

Betoch mikdash blo or mitpalel
Lemala et hashachor ani sho'el

Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nichba haor kshe'ani boche'
Eich ze she'ani mechapes tshuva velo motse'
Ve'eich tamid nihiya shachor im ani boche'
Ani poched