Artist: 
Search: 
Gucci Mane - Vampire (feat. Trina) lyrics (Bulgarian translation). | do you believe in vampires?
, i believe in vampires
, now shawty stay up all night
, try to build an...
03:53
video played 2,189 times
added 7 years ago
Reddit

Gucci Mane - Vampire (feat. Trina) (Bulgarian translation) lyrics

EN: do you believe in vampires?
BG: Вярвате ли в вампири?

EN: i believe in vampires
BG: Аз вярвам в вампири

EN: now shawty stay up all night
BG: Сега shawty стоя буден цяла нощ

EN: try to build an empire.
BG: Опитайте се да изгради империя.

EN: black farari is a vampire campfire
BG: черен farari е вампир огъня

EN: pull up in the club, got a dub .of da brick fare.?
BG: дръпна в клуба, имам dub тази информация da тухла тарифа.?

EN: vampire onstage, black shades,
BG: Селена на сцената, черни нюанси,

EN: vampire, vampire, black fur, red floor lamper? i put my left foot first then i make them say burrrr, she's a vampire. yousa tramp signer yousa cent for a pimp you been temp loser i'm a vamp hit the hamp cop a dub hit the club glue em on tight hold em right i'ma thug bitches love she's a vampire she's a cum finder, every mamma in the hood wanna get behind her, she's so fine she's so white think i wanna sign her, she ain't gotta sneak around, she'll shop and smoke purp( purr) , i'm a vamp hit the cris cop a ????????
BG: вампир, вампири, черна кожа, червени етаж lamper? Сложих си ляв крак първо, тогава аз да ги каже burrrr, тя е вампир. yousa трампово подписания yousa цент за Сводник си бил temp губещ съм вамп удари hamp ченге, мажа хит клуб лепило ЕМ здраво държат em нали аз съм бандит кучки любовта тя е вампир, тя има свършват finder, всеки mamma в капака да се зад нея, тя е така глоба, тя е толкова бяла, че искам да я подпише, тя не трябва да се промъкне наоколо, тя ще пазаруват и дим предна (мъркам), аз съм вамп удари cris ченге???

EN: do you believe in vampires?
BG: Вярвате ли в вампири?

EN: I believe in vampires. shawty stay up all night try to build an empire, black farari is a vampire campfire pull up to the club got a dub ? brick fare
BG: Аз вярвам в вампири. Shawty престоя цяла нощ се опита да изгради империя, черен farari е вампир огъня издърпайте до клуба се мажа? тухла тарифа

EN: rims cost brick fare chicks cost zip fare mr. zone 6, pretty bitches commin wit flare, vampire, vampire, club full of vampires, vampire, vampire, suck me like a vampire
BG: джанти струва тухла билет пилета цена zip билет, г-н зона 6, доста кучки commin остроумие пристъп, вампир, вампири, клуб пълен с вампири, вампир, вампири, смучат като мен вампир

EN: (Trina)
BG: (Trina)

EN: Gucci, do me, throw me in the movie when you see me you salute, true blood ooooh eeee. soowoo suck 'em like a leech make em chew me if it aint about the money, aint no talkin to me. giddy up horsey panorama porsey i am not remorsey i eat a dinner corsey no he fuckin wit the right bitch, tight griss??? soft lips, ??? lights, all them vinnegar chips, my night shift, the only bad bitch, sting like a cactus, these hoes is actess, i'm marry magdilan, ya i'm body baggin, no more relaxin, I'm biten necks full moon eclipse.
BG: Gucci, направи ми, ме хвърлят във филма, когато видите ми ви поздравявам, истинска кръв ooooh eeee. soowoo смучат ги като пиявица направи ЕМ ме дъвчете, ако тя не е за пари, не е не говореше за мен. шеметен нагоре horsey панорама porsey аз не съм remorsey ям corsey не той fuckin остроумие, нали кучко, здраво griss вечеря??? меки устни??? светлини,всички ги vinnegar чипове, моя нощна смяна, единственото лошо кучка, ужилване като кактус, тези мотики е actess, аз съм се ожени magdilan, ya аз съм тялото разнообразна ин baggin, не повече, аз съм biten гърла пълната луна затъмнение.

EN: do you believe in vampires?
BG: Вярвате ли в вампири?

EN: I believe in vampires. shawty stay up all night try to build an empire, black farari is a vampire campfire pull up to the club got a dub ? brick fare.?
BG: Аз вярвам в вампири. Shawty престоя цяла нощ се опита да изгради империя, черен farari е вампир огъня издърпайте до клуба се мажа? тухла тарифа.?

EN: rims cost brick fare chicks(?) cost zip fare mr. zone 6, pretty bitches commin wit flare, vampire, vampire, club full of vampires, vampire, vampire, suck me like a vampire
BG: джанти струва тухла билет chicks(?) струва zip билет, г-н зона 6, доста кучки commin остроумие пристъп, вампир, вампири, клуб пълен с вампири, вампир, вампири, смучат като мен вампир

EN: Gucci
BG: Гучи

EN: stept aside in my vampire ride, its a yellow lam tam steerin wheele on otha side she called me ten times, need to let that shit ride, if her old man catch her man, I let that bitch slide. ..... my hood to 6, headin up to west side , vampires outside they be trappin all night, ........? swissa's itsa wrap itsa wrap
BG: указания stept настрана в вампир дамските, това е жълт Лам tam steerin wheele от страна на страницата тя ми се обади десет пъти, трябва да позволите това лайно вози, ако си стар човек улова си човек, аз нека слайд тази кучка. ... моя качулка-6, headin до западната страна, вампири извън те се trappin цяла нощ,...? на swissa в itsa обвивка itsa обвивка

EN: i am just anotha nigga from the trap wit a scrap on my lap just incase dirty rats, filthy pigs, stupid fuck yousa vampire, tell these snitches to suck it, tryina suck up information probably work for tha force, where you at filthy pig, i'm not a duck stupid fuck.
BG: Аз съм просто друг негър от капана остроумие скрап на скута ми просто кутия мръсни плъхове, гнусна прасета, глупави дяволите yousa вампир, кажете тези snitches да суче, суче tryina информация вероятно работи за tha сила, където можете в гнусна свиня, аз не съм патица глупави дяволите.

EN: do you believe in vampires?
BG: Вярвате ли в вампири?

EN: I believe in vampires. shawty stay up all night try to build an empire, black farari is a vampire campfire pull up to the club got a dub ..(?).. brick fare
BG: Аз вярвам в вампири. Shawty престоя цяла нощ се опита да изгради империя, черен farari е вампир огъня издърпайте до клуба имам dub...(?).. тухла тарифа

EN: rims cost brick fare chicks cost zip fare, mr. zone 6, pretty bitches commin wit flare, vampire, vampire, club full of vampires, vampire, vampire, suck me like a vampire
BG: джанти струва тухла се справят пилета цена zip билет, г-н зона 6, доста кучки commin остроумие пристъп, вампир, вампири,клуб пълен с вампири, вампир, вампири, ме смуче като вампир

EN: its gucci, gucci
BG: Нейната Гучи, Гучи