Artist: 
Search: 
Reddit

Gosia Andrzejewicz - Si³a Marzeñ lyrics

Na na na na na na x4

Kiedy jest nam w ¿yciu naprawdê ÿle
Dlaczego tak nagle t³ um przyjació³ odchodzi gdzieœ?
Oh dlaczego tak ju¿jest?
Znikaj¹, gdy masz ju¿pieniêdzy mniej
Odchodz¹ gdzieœ, by z innymi móc s³ owem raniæ ciê
Oh dlaczego tak ju¿jest?

Tylko tym nie za³ amuj siê
Poczuj dziœ jak¹ si³ ê masz!

Poka¿na co ciê staæ, ile sam jesteœ wart
Mo¿esz osi¹ gn¹ æ to, o czym od zawsze marzysz
Przecie¿nie jesteœ sam, w bliskich oparcie masz
Jeszcze tyle dobrego w ¿yciu siê zdarzy
Gdy dotyka ciê z³ o, z ¿alem idziesz na dno
Uwierz w siebie, a przyjdzie lepszy czas

Na na na na na na x4

Pamiêtaj by nigdy nie poddaæ siê
I ufaj tym, którzy sercem zawsze kochaj¹ ciê
Bo to najwa¿niejsze jest

Niczym dziœ nie za³ amuj siê
Uwierz mi si³ ê marzeñ masz!

Poka¿na co ciê staæ, ile sam jesteœ wart
Mo¿esz osi¹ gn¹ æ to, o czym od zawsze marzysz
Przecie¿nie jesteœ sam, w bliskich oparcie masz
Jeszcze tyle dobrego w ¿yciu siê zdarzy
Gdy dotyka ciê z³ o, z ¿alem idziesz na dno
Uwierz w siebie, a przyjdzie lepszy czas

Pokonaj swój lêk
I pokonaj strach
Si³ ê marzeñ masz
Wykorzystaj ten dar
O marzenia walcz
O swe marzenia walcz

Czas p³ ynie tak, zobacz w twym ¿yciu sens
Wierz w siebie sam, nawet jeœli inni nie wierz¹ nie…

Poka¿na co ciê staæ, ile sam jesteœ wart
Mo¿esz osi¹ gn¹ æ to, o czym od zawsze marzysz
Przecie¿nie jesteœ sam, w bliskich oparcie masz
Jeszcze tyle dobrego w ¿yciu siê zdarzy
Gdy dotyka ciê z³ o, z ¿alem idziesz na dno
Uwierz w siebie, a przyjdzie lepszy czas
Czas...

Na na na na na na 4x