Artist: 
Search: 
Reddit

Goran Bregovic - Cajesukarije lyrics

Siof efta, ochto, enja, tak to w³aœnie ja
Wo³aj¹ na mnie Cygan choæ tak siê nie nazywam
Bo komu to przeszkadza, gdy imiê siê nie zgadza
Dzieci z mojej ulicy musz¹ siê ze mn¹ liczyæ
Gino to w³aœnie ja siof efta, ochto,enja
Mo¿e jeszcze nie wiecie,
e najwa¿niejsze na œwiecie
To, ¿e siê zakocha³em w kobiecie
Co piêknie œpiewaæ potrafi
Mogê siê godzinami na jej zdjêcie gapiæ
Jestem w tym stanie po uszy
Bo œpiewa w mojej duszy
Ta najwa¿niejsza nuta
Chcê ¿eby ona by³a tutaj
Albo sam do niej pojadê
W³o¿e najlepsze ubranie
I kwiaty kupiê dla niej
I Polskê ca³¹ przejadê
Wyjaœniæ, co czajê
e najbardziej kocham Kajê