Artist: 
Search: 
Reddit

Gianni Vezzosi - Maestro Merola lyrics

E già passat nannu cà si ghiutu in cielu tu...e assai su l'artist ca parlatu sempre e te, qualcuno tà cantatu ma nisciunu è cumm a te chilla a ragiuni nensi ca si tu l'ultimo Re...e chistu cori ca vò parlà sultantu e te di un grande Mario Merola ca nun tinimmu chiù io ma ricordu quannu tu a Palermo a ditt a me "un giorno sarai grande" ma stasira voglio dì.... Ca nenti e chiù nisciunu pò ghiessiri cumm a te... Perciò si stu cantann a te iù mi sentu ruffà mettu cori e passione proprio tale e quale a te cumm facivi tu in te canzuni ca per me maestro Mario sulu tu putivi fà... Apllausi in quantità qundu vinivi cà tutt'à Sicilia e te ancora su pò ricurdà e poi dicevi tu rintè canzuni ca a terra ra sicilia doppu napoli e mammà quannu cantavi i sceni, storie, vite e guapparia a tuttu ù munn'ìntero hai fatto chiagnere perchè a kè niente nisciunu pò ghiessiri chiù cumm a te chiù cumm a te Passione eterna,Chiamate napoli 081,Lacrime napulitane, U zappatore, Aiello Salvatore; Eternamente tua mamma n'dù sta cumm facivi tu rinte canzuni cà per me maestro Mario sulu tu putivi fa...Applausi in quantità quandu vinivi cà tutt'à Sicilia e te ancora si pò ricurdà e poi dicevi tu rinte canzuni ca a terra ra Sicilia roppu napoli e mammà quantu cantavi i sceni, storie, vite e guapparia a tuttu u munnu interu a fattu chianghiri perchè...Perchè niente e nisciunu pò ghiessiri chiù cumm a te....!
Parole, pensieri e lacrime, parole d'ammore, pensieri amare, lacrime di felicità u beni ca ti vogghiu tu dicu che parole i pensieri amare i tengu rint'ò cori e lacrime ca tieni rintà sti uocchi su lacrimi i felicità belli chini i soli nun pinsà ca nn sù felici i me su lacrimi i gioia e gioia amari ca si fa ruci e si perde tutto m'biancu i stu vistitu AUGURI a te luci da vita mia pinsava ca stu iornu nn vinema mai e mantra t'accumpagnu n'anzi a DIO mi sto accurgentu ri sti piccati tui e lacrime e lacrimi lassali a me u cori i papà tuo tu pò purtà cun te.....C'è sei madre sei ogniunu attente la pace che sulu tu puoi dunà....Ave Maria...

(Grazie a MaRcO catania per questo testo)