Artist: 
Search: 
Reddit

Gerry Tenny Lost Tribe - Schvereh Togedike Nakht lyrics

S'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh hob gi'arbet vi a hunt
s'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh darf shoyn shlofn gants gizunt

Ikh kum aheym tsu dir
Dos vos du tust far mir
you know I feel all right

Du veyst ikh arbet ale tog
tsu makhn gelt tsu koyfn tshatshkes
S'iz a mekhaye ven ikh her
du bist mayn eynuneyntsike tsatske

Ikh kum aheym tsu dir
Dos vos du tust far mir
you know I feel all right

In der heym altsding iz azoy fein
In der heym lebedik freylekh zein

S'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh hob gi'arbet vi a hunt
s'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh darf shoyn shlofn gants gizunt

Ikh kum aheym tsu dir
Dos vos du tust far mir
you know I feel all right

Shpiel!

S'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh hob gi'arbet vi a hunt
s'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh darf shoyn shlofn gants gizunt

Ikh kum aheym tsu dir
Dos vos du tust far mir
you know I feel all right

In der heym altsding iz azoy fein
In der heym lebedik freylekh zein (Oy vey!)

S'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh hob gi'arbet vi a hunt
s'iz gi'ven a shvere togedikke nakht
Ikh darf shoyn shlofn gants gizunt

Ikh kum aheym tsu dir
Dos vos du tust far mir
you know I feel all right
you know I feel all right
you know I feel all right!