Artist: 
Search: 
Reddit

Frontline Band - Alpha At Omega lyrics

Ikaw na may likha nitong langit at ng lupa
Ikaw na syang Alpha at Omega
oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh...

Ama, salamat po, sa Iyong dakilang himala
Ama, salamat din, sa Iyong Anak, na si Hesus

Ikaw na may likha nitong langit at ng lupa
Ikaw ang syang Alpha at Omega
oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh...

Hesus, salamat po, sa Iyong dugo na nabubu
Hesus, salamat din, sa Espiritung iniwan Mo

Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa
Ikaw ang syang Alpha at Omega
oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh...

Dios Espiritu, Mang-aaliw ng puso ko
Dios Espiritu, salamat po sa Inyo

Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa
Ikaw ang syang Alpha at Omega
oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh...