Artist: 
Search: 
Reddit

Fred Thompson Trio - Rah-Ahmin-Kah lyrics

Tsik-dah-yah-dah-sah

Voyed-ut-soditah
Voyad-sah-tro-dip-yah-yah

Ah, aah, aah, aaaaah

  • FRED THOMPSON TRIO LYRICS