Artist: 
Search: 
Fear Factory - Fear Campaign lyrics (Bulgarian translation). | Hate, war and terror, murder, disaster
, Rape, drugs and violence, lost in our failure
, Fear is...
05:06
video played 327 times
added 7 years ago
Reddit

Fear Factory - Fear Campaign (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hate, war and terror, murder, disaster
BG: Омраза, война и терор, убийство, катастрофа

EN: Rape, drugs and violence, lost in our failure
BG: Изнасилване, наркотици и насилие, изгубени в неспособността ни

EN: Fear is suffering, intimidate to obey
BG: Страхът е страдание, заплашва да се подчиняват

EN: Fear is control, suffering is hell
BG: Страхът е контрол, страданието е ада

EN: Police enforce obedient behavior
BG: Полицията прилага послушни поведение

EN: Manufactured weapon of conformity
BG: Произведените оръжие за съответствие

EN: Fears of war and pestilence
BG: Страховете от войни и Мор

EN: Fear of loss and failure
BG: Страхът от загуба и повреда

EN: Fear the hate of your enemy
BG: Страх мразя на врага си

EN: Fear your god and savior
BG: Страх си Бог и Спасител

EN: Savior, failure
BG: Спасител, повреда

EN: What do you fear?
BG: Какво ли страх?

EN: It is the most strategic tool used to manipulate
BG: Това е най-стратегически инструмент, използван за манипулиране

EN: Intimidation to make me weak in order to obey
BG: Заплахи за да ме направи слаб за да се подчиняват

EN: Strategy to manipulate, paralyze, intimidate
BG: Стратегия за манипулиране, парализира, заплашват

EN: Righteous greed suffocates, a powerful fear campaign
BG: Праведен алчност задушава, силен страх кампания

EN: Mind killing, restricting
BG: Предвид убийството, ограничаване

EN: Fear is the enemy on my path
BG: Страхът е враг по пътя си

EN: Fears of war and pestilence
BG: Страховете от войни и Мор

EN: Fear of loss and failure
BG: Страхът от загуба и повреда

EN: Fear the hate of your enemy
BG: Страх мразя на врага си

EN: Fear your god and savior
BG: Страх си Бог и Спасител

EN: Savior, failure
BG: Спасител, повреда

EN: What do you fear?
BG: Какво ли страх?

EN: Fear is your god
BG: Страхът е вашият Бог