Artist: 
Search: 
Reddit

Eurovision Song Contest - Latvia: Fomins & Kleins - Dziesma par laimi lyrics

Kad nav vairs nekâ,
es domâju tâ:
- Man paliek vçl dziesma ko dziedât tev
Par sauli, kas riet,
par ceïu, ko iet,
Kâ vilcieni projâm pa metâla sliedçm
Uz tâlajâm pieturâm Ziemeïpolâ,
kur brîvîba dzîvo, bet vairâk nekâ
Tâ ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
es vçlos vçl tuvâk tev bût!

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Kad nav vairs nekâ,
es domâju tâ:
- Man paliek vçl debesîs skrejoais vçj,
un saule, kas riet,
tâlie ceïi ko iet
Pâr septiòiem kalniem un deviòâm jûrâm,
uz siltajâm zemçm kâ gâjputni jau
Tur viss ir kâ sapnî, bet tevis tur nav
Ik reizi, kad tâlumâ brînumu jût,
es vçlos vçl tuvâk tev bût!

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Nekâ,
kad nav vairs nekâ,
es vçlos tev nodziedât
Dziesmu par laimi
Kas nâk
Kas negaidot nâk,
un paòem aiz rokas mûs
Dziesma par laimi, kas bûs

Dziesma par laimi, kas bûs