Artist: 
Search: 
Reddit

Eluveitie - Uis Elveti (re-recorded) lyrics

Uxellos tou arduenna et bivos to brixtos
Togosse can'iegis sitone uxamos
Cainis esue immi spacto
Cainis esue can'tou vida

Lavenocaron albeis, venon to'bannias
Veno-ne ollos trano, et'ollo moripennon
Cainis esue immi spacto
Cainis esue can'tou vida

Vidus, abona, e'dubron, magos etic nantos
Reipatro catros et'locun bivos
Cainis esue immi spacto
Cainis esue can'tou vida

Choir:
Cara'toi tecos tersos
Canumi uis devos
Uxellos cainia
Imon coimos Elvetia

Uxellos tou arduenna et bivos to brixtos
Togosse can'iegis sitone uxamos
Cainis esue immi spacto
Cainis esue can'tou vida

Choir:
Cara'toi tecos tersos
Canumi uis devos
Uxellos cainia
Imon coimos Elvetia

Choir:
Cara'toi tecos tersos
Canumi uis devos
Uxellos cainia
Imon coimos Elvetia

Together:
Cara'toi tecos tersos
Canumi uis devos
Uxellos cainia
Imon coimos Elvetia

Together:
Cara'toi tecos tersos
Canumi uis devos
Uxellos cainia
Imon coimos Elvetia