Artist: 
Search: 
Reddit

Elena Ledda - Sett'ispadas De Dolore lyrics

Pro fizu meu ispriradu
a manos de su rigore
sett'ispadas de dolore
su coro mi han trapassadu.

Truncadu porto su coro
su pettus tengo frecciadu
de cando mi han leadu
su meu riccu tesoro
fui tant'a cua chignoro
comente mi es faltadu
sett'ispadas...

In breve ora l'han mortu
pustis chi l'han catturadu
bindig'oras estistadu
in sa rughe dae s'ortu
e bendadu l'ana mortu
cun sos colpos chi l'han dadu
sett'ispadas...

Morte no mi lesses bia
morte no tardes piusu
ca sende mortu Gesusu
no podet vivever Maria
unu fizu chi tenia
sa vida li han leadu
sett'ispadas...