Artist: 
Search: 
Reddit

Ekatarina Velika - Kad Krenem Ka... lyrics

kad krenem ka...
da idem na...
ja pitam za...
da se vidim sa...
pa c"ekam da u...
i mislim da je...
kaz"u da... ne prepoznaju me...
(s"=sh, z"=zh, c"=ch, c'=ch but softer)