Artist: 
Search: 
Domo Genesis - Feel Me Yet? lyrics (Bulgarian translation). | I’m still cruising this vibe rumors and lane switchin 
, And i stay truly this music when niggas...
02:50
video played 199 times
added 6 years ago
Reddit

Domo Genesis - Feel Me Yet? (Bulgarian translation) lyrics

EN: I’m still cruising this vibe rumors and lane switchin
BG: Аз все още съм крейсерска този vibe слухове и Лейн switchin

EN: And i stay truly this music when niggas ain’t listen
BG: И наистина остана тази музика, когато негри не е слушам

EN: Why you losin i’m moving dressing i ain’t trippin
BG: Защо сте загубил, аз съм се движат превръзка не Трипити

EN: Tryin to run so they .. in California light listen
BG: Опитвам към тичам така те... в Калифорния леки слушате

EN: I’m all mine say nigga with the same vision
BG: Аз съм всичко мина кажа негър със същата визия

EN: A big Richie and pin stack we share the same different
BG: Голям Ричи и ПИН стека споделяме едни и същи различни

EN: Why niggas trippin try get ..with the same ..
BG: Защо негрите Трипити опитайте получаване...с едни и същи...

EN: I’m on the vision my neck stack .. i can’t mention
BG: Аз съм на виждането ми врата стека... Аз не мога да спомена

EN: To my division that i end it the loyal to
BG: За моя участък този аз цел лоялни към

EN: And the couple cruise outside no i’m supporting
BG: И двойка круиз извън не аз съм подкрепа

EN: I isn’t gotta drop no name
BG: Аз не трябва да пуснете без име

EN: no you can chose you can keep the real ..
BG: не можете да изберете, можете да запазите недвижими...

EN: the fake shit ..you aint’ even fake ..
BG: фалшива лайна...ти aint' дори фалшив...

EN: i work hard so the .. death
BG: работя здраво и така... смърт

EN: and i aint’ leaving here with nothing ..feel the step
BG: и аз aint' остави тук с нищо...чувствам стъпка

EN: ..can’t stand her no ..the voice in my head now
BG: ..не може да устои нея не...Гласът в главата ми сега

EN: But i think i’m tight the .. now
BG: Но аз мисля, че съм здраво... Сега

EN: ..in the minute ..better than .. i guess you gotta .. feel me
BG: ..в минута...по-добре от... Предполагам, че трябва... ме да се чувствам

EN: My life .. my mama raise the glory .. warm up get the ..
BG: Моят живот... майка ми се повиши слава... топли Стани...

EN: The shit real ..got me flowing
BG: Реални лайна...ме течаща

EN: I’ll be flowing like .. i think you ..waiting for these niggas ..
BG: Аз ще бъдат течащи като... аз мисля, че...изчакване за тези негри...

EN: Rap ‘cause everything i out in the streets
BG: Рап защото всичко аз по улиците

EN: ..don’ t wanna be recon with
BG: ..Дон ' т искам да бъда recon с

EN: Man do it for the nigga ..show it how a young ..
BG: Човек да го направи за негри...Покажи това как млади...

EN: Nigga be yourself kickin little ..
BG: Негро се сами kickin малко...

EN: We mother f*ck
BG: Ние майка f * ck

EN: When I’ll be in the .. and regrets I’m ready my feet wet ..
BG: Когато аз ще бъда в... и съжалявам, аз съм готов краката мокри...

EN: And only question left they feel me yet
BG: И въпрос само ляво те ме да се чувствам още

EN: Ah ah ah ah
BG: Ах Ах Ах ах