Artist: 
Search: 
Reddit

Djordje Balasevic - Triput Sam Video Tita lyrics

TRIPUT SAM VIDEO TITA

Jednom se otac moj sa posla ku]i vratio pre,
odenuo mi prazni~no sve i poveo me na trg.
Bio sam klinac jo[ i bilo mi je tek oko pet
al' dobro pamtim nasmejan svet i sve~an i sretan grad.

Nisam razumeo zastave, gu'vu.
Znao sam tek, ne[to je va'no
jer otac me tad prigrli sna'no,
re~e mi: "Sine, gledaj i pamti".

I ja sam video Tita mar[ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita prvi put.

U [kolskim danima o njemu su nas u~ili sve
al' 'ivot nam objasnio tek to kakav je ~ovek Broz.
Bio sam momak ve], kroz muziku sam tra'io re~,
pred jedan koncert prostruja vest da do]i ]e mo'da on.

I ja sam stajao malen, s gitarom.
A predamnom sve, moje detinjstvo,
sloboda, mir, bratstvo-jedinstvo,
predamnom on, nasmejan, ve~an.

I opet sam video Tita mar[ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita drugi put.

Bio je peti maj, iz Skoplja me je vodio put.
Na stanicama, du' pruge svud ti[ina i nema bol.
Bitola, Maribor, Rijeka, Nik[i], Zenica, Bor...
I svaki ~ovek i svaki dom je 'alio du[om svom.

A ja sam video visoke pe]i,
fabrike, dim, [iroke njive,
gradove [to slobodno 'ive,
decu i mir i jato ptica.

I opet sam video Tita mar[ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.

Da, ja sam video Tita mar[ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.