Artist: 
Search: 
Reddit

Capercaillie - Turas An Ànraidh lyrics

Turas an ànraidh, turas an ànraidh
Turas an ànraidh, fath mo dhunaidh dhomh
Turas an ànraidh, eadar mo bhathadh
Eadar Rubh' Bhan is Cathair a' Bhruernis

Nuair theann mi a dh' fhalbh bha 'n oidhche cho garbh
Oir tha iad cho doirbh a' falbh gu cruinneachadh
Charadh e 'n dig, chuireadh e 'chinnt ort
Their Mairi, "O thi, cha till e tuilleadh dhuinn!"

O turas gun bhuaidh dhomh, 'sliopadh' fear chruaidh
'S bha 'n reothadh cho cruaidh 's gun bhuail mo shlinnean ris
Their Mairi droch sgeul, "Ach ochoin, mo chiall
Ma bhris thu do bheul am mias a chunna' tu"

Turas an ànraidh, turas an ànraidh
Turas an ànraidh, fath mo dhunaidh dhomh
Turas an ànraidh, eadar mo bhathadh
Eadar Rubh' Bhan is Cathair a' Bhruernis

Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Gheibh sinn ribinnean mòra, dearga
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Nuair thig Eòghainn thar a' mhargaidh
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Gheibh sinn ribinnean mòra, dearga
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Nuair thig Eòghainn thar a' mhargaidh

Dannsadh leis a' ghùn ùr, ùr
Dannsadh leis a' ghùn ùr 's e brèagha
Dannsadh leis a' ghùn ùr, ùr
Orr' a' chùlthaobh 's orr' a' bheulaibh
Dannsadh leis a' ghùn ùr, ùr
Dannsadh leis a' ghùn ùr 's e brèagha
Dannsadh leis a' ghùn ùr, ùr
Orr' a' chùlthaobh 's orr' a' bheulaibh

Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Gheibh sinn ribinnean mòra, dearga
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Nuair thig Eòghainn thar a' mhargaidh
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Gheibh sinn riobainnean mòra, dearga
Gheibh sinn ribinnean mòra, mòra
Nuair thig Eòghainn thar a' mhargaidh

Nuair chaidh mi dhan ait' fhuair mi de shlaint' ann
'S ann dh'fhaighneachd mi a Mhairi ca' do shiubhail mi
'S ann leig i le gair, "Chaluim, a ghraidh
Cha tig thu ron bhas gum fag thu 'n Uibhist mi"

Turas an ànraidh, turas an ànraidh
Turas an ànraidh, fath mo dhunaidh dhomh
Turas an ànraidh, eadar mo bhathadh
Eadar Rubh' Bhan is Cathair a' Bhruernis

Turas an ànraidh, turas an ànraidh
Turas an ànraidh, fath mo dhunaidh dhomh
Turas an ànraidh, eadar mo bhathadh
Eadar Rubh' Bhan is Cathair a' Bhruernis