Artist: 
Search: 
Reddit

Capercaillie - Oh Mo Dhuthaich lyrics

O mo dhùthaich' stu th'air m'aire
Uibhist chùmhraidh ùr nan gallan
Far a faighte na daoin' uaisle
Far 'm bu dual do Mhac 'ic Ailein

Tìr a' mhurain, tìr an eorna
Tìr 's am pailt a h-uile seòrsa
Far am bi na gillean òga
Gabhail òran 's 'g òl an lionna

Thig iad ugainn, carach, seòlta
Gus ar mealladh far ar n-eòlais
Molaidh iad dhuinn Manitòba
Dùthaich fhuar gun ghual, gun mhòine