Artist: 
Search: 
Reddit

Capercaillie - Milleadh Nam Braidhrean lyrics

I ri dhiu o ro hu o
I ri dhiu o ro eile
I ri dhiu o ro leannain
Se bu mhath leam bhith reidh riut

Bha am brathair a b'fhaisg ort
Dha do choimhead 's tu nad eiginn
'S ann a direadh na bruthaich
'S ann a rug iad air m'eudail.

'Sann a' direadh na bruthaich
'Sann a rug iad air m'eudail
'Sann a direadh a' gharraidh
Leig mo ghradh a cheud eibhe

Thuirt am brathair bu shine,
"Leig na sginean gu cheile"
Thuirt am brathair a b'oige
"Chan i choir, ach 's i'n eucoir"