Artist: 
Search: 
Busta Rhymes - Gimme Some More lyrics (Bulgarian translation). | Yeah
, As a shorty playing in the front yard of the crib
, Fell down, and I bumped my head
,...
02:43
video played 1,818 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Busta Rhymes - Gimme Some More (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yeah
BG: Да

EN: As a shorty playing in the front yard of the crib
BG: Като Шорти играят в двора на яслите

EN: Fell down, and I bumped my head
BG: Падна, и аз ударих главата ми

EN: Somebody helped me up and asked me if I bumped my head
BG: Някой да ми помогне и ме попита дали аз ударих главата ми

EN: I said "Yeah"
BG: Казах'Да"

EN: So then they said "Oh so that mean we gon, you gon switch it on em'?"
BG: Тогава те казаха:'О, така че означава, че гоните, вие гоните го включете ги?"

EN: I said "Yeah, Flipmode, Flipmode is the greatest"
BG: Казах'Да, Flipmode, Flipmode е най-великият"

EN: Knowing as a shorty, I was always told
BG: Знаейки, като дребосък, Винаги съм бил казал

EN: That if I ain't gon' be part of the greatest
BG: Това, ако не се гони'да бъде част от най-големите

EN: I gotta be the greatest myself
BG: Трябва да съм на себе си големи

EN: C'mon C'mon, Yeah, C'mon
BG: Хайде, хайде, да, хайде

EN: Yeah nigga what, what a surprise
BG: Да негро това, каква изненада

EN: Get ya sumn', make a nigga close both of your eyes
BG: Вземи ти sumn', направи един негър близо двете си очи

EN: All my niggas gettin' money capitalize
BG: Всички мои негри пари получаваш капитализират

EN: Die little small guy, we on the rise
BG: Die малко малък човек, ние във възход

EN: Everything a nigga touch platinumize
BG: Всичко едно докосване негър platinumize

EN: Fully equipped, you know we come wit' all the supplies
BG: Напълно оборудван, знаете ли стига ум'всички консумативи

EN: Got a big gun, and I'ma show you the size
BG: Имам голям пистолет, и аз съм ви покажем размер

EN: You fuck wit' any of my Flipmode family ties
BG: Чукаш остроумие'някой от семейството ми връзки Flipmode

EN: Me and my niggaz be comin' through stalkin' you out
BG: Аз и моите негри да се влезе през stalkin ли се

EN: Killin' off any and everything you talkin' about
BG: Killin'отхвърли каквато и всичко, което говориш

EN: See you in the club, now we walkin' you out
BG: Ще се видим в клуба, сега разхожда ли се

EN: Shoulda' thought twice 'fo you went and opened your mouth
BG: Трябваше да'мисъл два пъти", за да отиде и отвори устата си

EN: Yo, anyway we stay keepin it movin'
BG: Ей, така или иначе стоят Keepin го танцуваш

EN: Fuckin' with the wrong nigga, hope you know what you doin'
BG: Супер с грешен негър, надявам се да знаеш какво правиш

EN: Now blame me, all the same niggas is lame
BG: Сега ме обвиняват, все едно негри е куц

EN: It's not a game, makin' names still splittin' your frames!
BG: Това не е игра, прави имена все още splittin'си кадри!

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Y'all niggas had enough?
BG: Y'all негри е достатъчно?

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: Y'all niggas want the wild shit?
BG: Y'all неграта искат диви глупости?

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: Yo Spliff where the weed at?
BG: Йо Spliff когато трева бе?

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: I know ya'll niggas need that
BG: Знам, че трябва ya'll негри

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: Even though we getting money you can
BG: Въпреки, че изкарването на пари може да

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: With the cars and the big crib
BG: С коли и големи яслите

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: Everybody spread love
BG: Всички разпространението любов

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: If you want it let me hear you say
BG: Ако искате да ме чуете казваш

EN: Gimme some more
BG: Дай ми още

EN: Flash with a rash gimme my cash flickin my ash
BG: Flash с обрив дай ми пари flickin ми пепел

EN: Runnin' with my money son go out with a blast
BG: Runnin 'с парите си син да излезе с взрив

EN: Do what you want, a nigga's cuttin' the corner
BG: Прави каквото искаш, cuttin един негър е'на ъгъла

EN: You fuckin' up, oh to go ahead and meet the reporter
BG: Можете шибаната се, о, да вървим напред и да отговарят на репортер

EN: Yo, she tellin' news on how you switch to a bitch
BG: Йо, тя казала'новина за това как можете да преминете към кучка

EN: Little fake funny style, nigga chill with a snitch
BG: Малко смешно фалшив стил, негро хлад с доносник

EN: So now I pass and trait over your blood and to ask you
BG: Така че сега минават и черта над кръвта и да ви попитам

EN: Make a little room for me and all my niggas to pass through
BG: Направете малко място за мен и всички мои негри да премине през

EN: Cartier, Sidney Poitier, hooray shit
BG: Cartier, Сидни Поатие, ура глупости

EN: What with all my niggas from around the way shit
BG: Какво с всички мои негри от цял ​​начин глупости

EN: When I come through you niggas know I do my thing
BG: Когато се чрез вас негри знаеш, че си върша нещо

EN: Bring more shit that generate money, chi-ching
BG: Носете повече глупости, които генерират пари, чи-Чинг

EN: Arrest you lyrically flow and caress you
BG: Заповед за вас лирически поток и ласка ви

EN: Bless you, then a nigga come to your rescue
BG: Наздраве, а след това един негър дойде да ви спасяване

EN: While you assume a nigga blossom and bloom
BG: Докато вие поемате един негър цвят и цъфтят

EN: I'm comin' soon hit you with a boom gimme some room!
BG: Аз съм идва веднага след удар с бум дай някои стая!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Yo, live nigga shit know what I mean
BG: Ей, да си жив лайна негро знаете какво имам предвид

EN: I represent while we gettin' money and reign supreme
BG: Представляваната от мен, докато ние получаваме пари и царуването върховен

EN: Hope you niggas know we comin' through full steam
BG: Надявам се, че неграта знаем, че идва чрез пълна пара

EN: Can't see you better turn on your high beam
BG: Не може да се види по-добре включите вашия висок лъч

EN: All my niggas while I'm ringing the sireen
BG: Всички мои негри, докато аз съм звъни на sireen

EN: Flipmode be the glory niggas on my team
BG: Flipmode да бъде слава негри в моя отбор

EN: Never should you ever try to fuck wit' my cream
BG: Никога не трябва да се някога се опита да ми крем дяволите остроумие'

EN: I O.D when my shit get all in your bloodstream
BG: Аз OD, когато моите неща се всички в кръвта

EN: Everytime we be rippin' it be blowing it down
BG: Всеки път, ние се rippin'тя се е разпенващ определяне

EN: Blowing you off fuckin' wit' the hottest niggas around
BG: Вихър сте извън шибаната ум'най-горещите негри около

EN: Like it's when me and my people run through your town
BG: Както е при мен и ми хора минава през вашия град

EN: Holdin' it down takin' a while and then gimme my crown
BG: Държим го надолу оо, известно време и след това дай ми короната

EN: Ay, yo! All my people need to come and surround
BG: Ай, йо! Всички мои хора трябва да дойдат и съраунд

EN: A nigga be hittin' so much it make you fall on the ground
BG: А негър се hittin'толкова много го накара да падне на земята

EN: Sure to make you shout that's what I be all about
BG: Разбира се, за да ти вика, че това, което аз се всичко за

EN: Turnin' you out makin' all you niggas fall out!
BG: Turnin ли се прави всичко, което негрите падат!

EN: [Chorus]
BG: [Припев]