Artist: 
Search: 
Reddit

Bratmobile - Polaroid Baby lyrics

Polaroid boy
Polaroid girl
You're so white and you're so cute

Polaroid girl
Polaroid boy
You're so white and you're so cute

Burn to the fucking ground LA
Whitey's gonna pay
Whitey's gonna pay

Burn to the fucking ground LA
Whitey's gonna pay
Whitey's gonna pay

We don't need no water
We don't need no water
We don't need no water let the mother fucker burn

We don't need no water
We don't need no water
We don't need no water let the mother fucker burn

Polaroid baby
Polaroid baby
You're so white and you're so cute

Polaroid baby
Polaroid baby
We're so white and we're so cute