Artist: 
Search: 
Reddit

Bratisla Boys - Stach Stach lyrics

Da boul
Daboulkaniech

Refrain:

Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Karoukatchikétaf doubidou stach stach

Dvorjak:

Solo
Kouroukoukou karoukatchikétic tic
Kouroukoukou karoukatchikétac tac
Kouroukoukou karoukatchikétuf tuf
Kouroukoukou karoukatchikétouf touf

Refrain:

Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Karoukatchikétaf doubidou stach stach

Piotr:

Solo
Kouroukoukou karoukatchikétam tam
Kouroukoukou karoukatchikétom tom
Kouroukoukou karoukatchikétim tim
Kouroukoukou karoukatchikatchoum tchoum

Refrain:

Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Karoukatchikétaf doubidou stach stach

Olaff:

Solo
Kouroukoukou karoukatchikéthia thia
Kouroukoukou karoukatchikéthir thir
Kouroukoukou karoukatchikéthur thur
Kouroukoukou karoukatchikathoi thoi

Refrain:

Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Kouroukoukou roukoukou stach stach
Karoukatchikétaf doubidou stach stach