Artist: 
Search: 
Reddit

Blitz - Youth lyrics

I'm the youth you can't avoid
I'm the truth, I can't be destroyed
It's the truth you can't avoid
It's the truth, it can't be destroyed

I'm a youth, I'm the truth
I'm a youth, I'm the truth truth truth
I'm a youth, I'm the truth
I'm a youth, I'm the truth truth truth

It's the truth you can't avoid
It's the truth, it can't be destroyed
He's a youth you can't avoid
It's the truth, it can't be destroyed