Artist: 
Search: 
Reddit

Blackburn Fiona - Seinnidh Mi Dn : Simple Song lyrics

I'll sing a song to everyone who will
listen for a while with kindness. If my
music pleases you, it is I who'll be contented
and satisfied, indeed, as I should be.
Seinnidh mi dàn dhuibh, dàn beag aighearach,
Seinnidh mi dàn le aoibhneas,
Seinnidh mi dàn, dàn ris a h-uile duin'
Dh'éisdeas rium greiseag le caoibhneas.
Ma chòrdas mo cheòl riubh, 's mis a bhios toilicht'
Is sàsaicht' gu dearbh mar bu chòir dhomh.