Artist: 
Search: 
Reddit

Athena - Değmez lyrics

Hoþgeldin açýk kapý buyuruna
Dostu arakadaþý doldur aþikar
Gülüyorken ýþýk huzuru gölge yansýtma
Gerçek olmayý þart koþan sahtekar

Doðduk kulaða gelen fýsýltý yalan
Cezasý aðýr karanlýk çaresi inkar
Çok tembihledin damgalýyým alt tarafý
Doðru cevap isteyen dürüst yalancý

Hayat zor deðmez karanlýða

Çekilen kulaklar, sürtülen burunlar var
Atýlmýþ tokatlarýn kýrk yýl hatýrý var
Uyku uyutmayan kabusun o yediðin hak
Hak yememeyi öðreten sen haksýz kalp

Hayat zor deðmez karanlýða

Hayat zor deðmez
Bize ters bu iþler baþka
Alýþmak yetmez, yürek ister dayanmaya

Kafalarýmýz ayný olamaz imkansýz
Senin gözünden dünyaya bakamam
Þahsýna münhasýdýr her insan biraz anla
Saygý bekleyen saygýsýz aklýnla