Artist: 
Search: 
Reddit

Arkona - Kiedy Psy W Zagrodach Ujadają... lyrics

[When The Hounds Are Eating Behind Bars...]

Kiedy psy w zagrodach ujadaj¹
Patrzê na horyzont wypatruj¹c
K³êbów dymu w czerwonej poœwiacie
Schodz¹cego s³oñca ponad lasem
Na swych czarnych skrzyd³ach mrok opada
Gdy walcz¹ce hordy leœnych bestii
Rozprawiaj¹ siê z armi¹ œwiat³oœci
Jej plugawe cia³a œmieræ dopada - œmieræ!

B³yskawice przeszywaj¹ niebo
Kiedy ruszam w stronê leœnych cieni
Mróz zanurza siê w p³omieniach ognia
£zy nienawiœci cisn¹ siê do oczu
Krwista pe³nia ksiê¿yca oœwieca
Pola bitew poœród leœnych kniei
Ciemne rzeki p³yn¹ w swych arteriach
Jak wzburzone w cia³ach krwi potoki - krwi!

Lodowate, mroŸne znaki czasu
Nawiedzaj¹ mnie w mych snach
Wiêc kiedy nagle budzê siê
Ma œwiadomoœæ pyta mnie
NiewyraŸne kontury œwiadomoœci
Majacz¹cy obraz jak we mgle
Kszta³t narysowany na wodzie
To nie sen!

Oto me ponure przeznaczenie
Dusza ma kreuje ciemne wizje
Bojê siê...

Nieskoñczone hordy skute lodem
Towarzysze mojego jestestwa
Skowyt wilków, szelest skrzyde³ kruków
Budzi mnie...

Kiedy psy w zagrodach ujadaj¹...
B³yskawice przeszywaj¹ niebo...