Artist: 
Search: 
Reddit

Analog - Nanahej lyrics

Muzyka i s³owa: youme

Mówi¹, ¿e mam zaœpiewaæ
Piosenkê, która ma siê sprzedaæ.
Nie wiem jak to zrobiæ,
¯eby wszystkim dogodziæ

Fraza "na na na na"
Jest dziœ bardzo znana.
A ¿e chcê byæ znana
Bêdê œpiewaæ "na, na". Hej

Na, na, na, na
Na, na, na, na...

Zastanawiam siê teraz
Czy po zaœpiewaniu "na, na, na
Jestem wœród wszystkich tu zebranych
Trochê bardziej znana- na, na, na znana- na, na, na

Fraza "na, na, na, na"
Jest dziœ bardzo znana
A ¿e chcê byæ znana
Bêdê œpiewaæ "na, na". Hej

Na, na, na, nanana
Na, na, na, nanana
Na, na na, nananana
Nana, hej nana,hej