Artist: 
Search: 
Reddit

Analog - Migotka lyrics

Muzyka i s³owa: youme

Zapomnia³am, ¿e istniej¹
Inne sprawy oprócz moich.
To Ona
Otworzy³a moje oczy,
Pokaza³a, ¿e nie muszê
Niczego siê baæ.

Co dzieñ, co noc
Z Tob¹ rozmawia
Ty jej nie s³uchasz, chocia¿ s³yszysz
"na pomoc" pomogê jej wyæ.

ZABIERZ JEJ BÓL,
ZABIERZ JEJ STRACH
POZWÓL JEJ ¯YÆ
TAK JAK WYMYSLI£A W SNACH
ZABIERZ JEJ BÓL
ZABIERZ JEJ STRACH
POZWÓL JEJ ¯YÆ.

Niewiara z nadziej¹
Codziennie tañcz¹ przed oczami jej,
Po suchych liœciach st¹pa wiatr.
Widzê! Da³eœ jej mi³oœæ
Czy to wszystko?
Czy to wystarczy?