Artist: 
Search: 
Reddit

Alice Donut - Insane lyrics

Here
Is why
I feel
Here
Is why
I feel
Here
Is why
I feel
Insane
Insane
Insane
It's
Because
Of you
It's
Because
Of you
Insane
Insane
Insane

INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
INSANE
IN...