Artist: 
Search: 
Reddit

Alan Stivell - Thai Mi Sgith lyrics

Tha mi sgith 's mi leam fhin buain a rainich, buain a rainich?
Tha mi sgith 's mi leam fhin buain a rainich daonnan?

Cul an tomain braigh an tomain
Cul an tomain bhoidhich,
Cul an tomain braigh an tomain
Huile latha m' onar.