Artist: 
Search: 
50 Cent - Disco Inferno lyrics (Bulgarian translation). | [Hook x2]
, Lil' mama show me how you move it,
, Go ahead put ya back into it,
, Do ya thang like...
03:33
video played 3,139 times
added 8 years ago
Reddit

50 Cent - Disco Inferno (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook x2]
BG: [Hook x2]

EN: Lil' mama show me how you move it,
BG: мама Lil 'ми покажеш как да го движите,

EN: Go ahead put ya back into it,
BG: Давай те пуснат обратно в нея,

EN: Do ya thang like there aint nothin to it,
BG: Do Ya Thang като там не е нищо за нея,

EN: Shake... shake... shake that ass girl.
BG: Разклатете ... разклаща ... разклаща това момиче задника.

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: Go, Go, Go, 50 in the house - bounce, y'all already know what I'm about.
BG: Давай, давай, давай, 50 в къщата - скача, всички вие вече знаете това, което аз съм за.

EN: The flow sounds sicker over Dre' drums nigga,
BG: Потокът звучи разболяват над барабани негър Дре,

EN: I ain't stupid - I see Doc and my dope come quicker.
BG: Не е глупаво - Виждам Doc и моята дрога идват по-бързо.

EN: Whoa!
BG: Уау!

EN: Shorty' hips is hypnotic, she moves is so erotic, but watch - I'm like bounce that assss girl.
BG: бедрата Shorty'е хипнотично, тя се премества е толкова еротично, но внимавайте - аз съм като скача, че assss момиче.

EN: I get it crunk in here, I make it jump in here, front in here, we'll thump in here.
BG: Аз да го Crunk тук, аз го скочи тук, пред тук, ние ще туп тук.

EN: Oooohh.
BG: Oooohh.

EN: I'm so gutter, so ghetto, so hood.
BG: Аз съм толкова канавката, така че гетото, така качулка.

EN: So gully, so grimey, what's good?
BG: Така дерето, така grimey, какво е добро?

EN: Outside, the Benz on dubs -
BG: Отвън Benz на Dubs -

EN: I'm in the club wit the snubs - don't start nothin', it won't be nothin'.
BG: Аз съм в клуба остроумие на snubs - не започвайте нищо, няма да е нищо.

EN: Uuuhhh.
BG: Uuuhhh.

EN: [Hook x2]
BG: [Hook x2]

EN: Lil' mama show me how you move it,
BG: мама Lil 'ми покажеш как да го движите,

EN: Go ahead put ya back into it,
BG: Давай те пуснат обратно в нея,

EN: Do ya thang like there aint nothin to it,
BG: Do Ya Thang като там не е нищо за нея,

EN: Shake.. shake.. shake that ass girl.
BG: Разклатете .. разклаща .. разклаща това момиче задника.

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Let's party, everybody stand up.
BG: страна Да, всички се изправят.

EN: Everybody put ya hands up.
BG: Всички те постави ръцете.

EN: Let's party, everybody bounce wit me.
BG: Да страна, всеки ум скача мен.

EN: Sip champagne and burn a little greenery.
BG: Отпийте от шампанско и да изгори малко зеленина.

EN: This hot.
BG: Тази гореща.

EN: Disco Inferno, let's go.
BG: Disco Inferno, да вървим.

EN: You are now rockin wit a pro.
BG: Вие в момента тресат остроумие професионалист.

EN: I get toed to flip dough to get more, fo sho'.
BG: Аз се змияр да обърне тесто, за да получите повече, за разли.

EN: Get my drank on nigga on the dance floor.
BG: Вземи си пиеше по негро на дансинга.

EN: Look homie I don't dance all i do is this.
BG: Вижте Homie Не танц всичко, което направите, е това.

EN: It's the same 2-step wit a lil' twist.
BG: Същото е и остроумие 2-стъпка по едно малко обрат.

EN: Listen pimpin' I ain't new to this, I'm true to this.
BG: Слушайте сводник не е нов за това, аз съм верен на това.

EN: Pay attention boy, I teach how to do this shit.
BG: Обърнете внимание на момчетата, аз науча как да правя тези неща.

EN: You mix a lil' Cris with a little Don Perignon.
BG: Вие микс Cris по едно малко, с малко Дон Периньон.

EN: And a lil' Hennessy, you know we 'finna carry on.
BG: И по едно малко, Hennessy, знаете ли сме finna продължи.

EN: Hollerin' at these snakes in da club tryin' to get right,
BG: Hollerin'в тези змии в клуб га се опитвам да направя,

EN: we gonna be up in this bitch 'til we break daylight.
BG: ще бъдем в тази кучка'Докато ние пауза дневна светлина.

EN: [Hook x2]
BG: [Hook x2]

EN: Lil' mama show me how you move it,
BG: мама Lil 'ми покажеш как да го движите,

EN: Go ahead put ya back into it,
BG: Давай те пуснат обратно в нея,

EN: Do ya thang like there aint nothin to it,
BG: Do Ya Thang като там не е нищо за нея,

EN: Shake.. shake.. shake that ass girl.
BG: Разклатете .. разклаща .. разклаща това момиче задника.

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: You see me shinin', lit up with diamonds as I stay grindin'.
BG: Вие ме види блести, свети с диаманти, остана измъчват'.

EN: Uh-huh.
BG: А-ха.

EN: Homie you can catch me swoopin Bentley coupe and switchin lanes.
BG: Homie можете да хванете ме swoopin Bentley купе и алеи switchin.

EN: U see me rollin, you know I'm holdin, I'm about my paper, yeah.
BG: U ме види Rollin, знаеш, че съм се държим, аз съм за статията ми, да.

EN: Nigga I'm serious, I ain't playin', I'm embeded in ya brain, I'm off the chain.
BG: Nigga съм сериозен, не се играе, аз съм вградени в мозъка ти, аз съм на разстояние от веригата.

EN: G-Unit!
BG: G-Unit!

EN: Next level now, turn it up a notch.
BG: Следващо ниво в момента, той се появи с една степен.

EN: Em and Dre sent me to tear up the spot.
BG: Ем и Дре ме прати да скъсат на място.

EN: Front on me, oh no, you know I'm loco.
BG: Фронт за мен, о, не, знаеш, че съм Loco.

EN: Hands up on the dance floor, ok let's go!
BG: Горе ръцете на дансинга, добре да вървим!

EN: [Hook x2]
BG: [Hook x2]

EN: Lil' mama show me how you move it,
BG: мама Lil 'ми покажеш как да го движите,

EN: Go ahead put ya back into it,
BG: Давай те пуснат обратно в нея,

EN: Do ya thang like there aint nothin to it,
BG: Do Ya Thang като там не е нищо за нея,

EN: Shake.. shake.. shake that ass girl.
BG: Разклатете .. разклаща .. разклаща това момиче задника.