Artist: 
Search: 
2Pac - U Can Be Touched lyrics (Bulgarian translation). | [Napoleon Talking]
, Life...
, What the f**k is life for ni**az like us?
, Been waking up to another...
04:23
video played 629 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - U Can Be Touched (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Napoleon Talking]
BG: [Наполеон говори]

EN: Life...
BG: Живот...

EN: What the f**k is life for ni**az like us?
BG: Какво ** к е живота за ni ** az като нас?

EN: Been waking up to another muthaf**kin' day
BG: Били събужда до друг muthaf ** род ' ден

EN: I'm the type of soldier,
BG: Аз съм вида на воин,

EN: A ni**a that seen
BG: Ni **, че вижда

EN: Everything in my muthaf**kin eyes
BG: Всичко в моята muthaf ** роднински очи

EN: I seen my parents get killed
BG: Аз съм виждал родителите си бъдеш убит

EN: To my muthaf**kin eyes
BG: Да ми muthaf ** роднински очи

EN: I seen my brother kill his-self in my eyes
BG: Аз съм виждал моя брат убиването му същност в очите ми

EN: I seen Pac.. Yak.. die in the struggle in my eyes
BG: Аз съм виждал Pac... Як... умират в борбата в очите ми

EN: So I know anybody can be touched
BG: Така че аз знам някой може да бъдат докоснати

EN: You know what I mean?
BG: Знаеш ли какво имам предвид?

EN: [Napoleon]
BG: [Наполеон]

EN: Oh God forgive me
BG: О Бог ми прости

EN: Somebody please say a prayer for me
BG: Някой моля кажете една молитва за мен

EN: Needed my parents
BG: Родителите ми е необходимо

EN: But they was never there for me
BG: Но те никога не е бил там за мен

EN: Believe in everything they feed me
BG: Вярвам във всичко, те се хранят от мен

EN: I'm seeing demons
BG: Аз съм виждам демони

EN: I wake up screaming
BG: Събуждам крещейки

EN: Who believe me or was I dreaming?
BG: Който повярвайте ми или е аз сънувам?

EN: Five fingers on the .45 chrome
BG: Пет пръста на.45 хром

EN: Dead aim at my brain, infared with no lights on
BG: Мъртъв цел в мозъка ми, infared със светлини на

EN: I ain't afraid to die, I want to see what's after this
BG: Аз не се страхува да умре, аз искам да видя какво има след това

EN: I'm living blind writing rhymes
BG: Аз съм сляп писане живот рими

EN: Til they capture this
BG: Til те улавяне това

EN: And if we die let the world understand why
BG: И ако умрем нека света разбере защо

EN: Soldier my eyes hate to see a young thug cry
BG: Войник, очите ми мразя да видите един млад бандит ВиК

EN: They seeing us inside a casket
BG: Те ни виждат вътре в ковчега

EN: That's how they see us
BG: Това е как те ни виждат

EN: Oh God forgive us ghetto bastards
BG: О Бог ни прости гето копелета

EN: We human beings
BG: Ние, човешките същества

EN: They leaving us inside this hell-hole
BG: Те ни оставят вътре в този АД дупка

EN: Just waiting to fail so they tell us
BG: Само чака да се провали, така че те ни казват

EN: That's what jail for
BG: Това е, което затвор за

EN: Adolescense young teens turned violent
BG: Adolescense млади тийнейджъри прерасна в насилие

EN: It's floating, in a world turned silent
BG: Той е плаващ, в един свят, обърна мълчи

EN: Cause you could be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: [Chorus Makaveli]
BG: [Припев Makaveli]

EN: Young ni**az in the wild life
BG: Младите ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да направи своязаплащане

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: Young ni**az in the wild life
BG: Младите ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да си плати

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: [E.D.I]
BG: [E.D.I]

EN: I live life High Speed
BG: Аз живея живота висока скорост

EN: Moving a million miles per hour
BG: Преместване на един милион мили в час

EN: Towards my destiny
BG: Към моята съдба

EN: Making decesions carelessly
BG: Осъществяване decesions нехайно

EN: Yeah it's me, yo ni**a man child
BG: да е мен, Йо ni ** мъжко

EN: Bomb first stand proud
BG: Бомба първата стойка горд

EN: Ain't looking for hand-outs
BG: Не е Търсена за ръка-аута

EN: Twenty-five years up in this bi**h
BG: Двадесет и пет години нагоре в този bi ** h

EN: And I'll be damned if I ain't leaving rich
BG: И аз ще се пукна, ако аз не оставят богати

EN: And leave my kids a grip
BG: И се оставя децата ми захващане

EN: I let my blood drip off in this thug s**t
BG: Аз изпускам ми капки кръв в този бандит s ** т

EN: You can be touched, I catch you slippin' while I'm on a money mission
BG: Можете да се докоснете, аз хвана slippin' докато аз съм на мисия, пари

EN: Like right now, 30 dollars to my John Hancock
BG: Като точно сега, на 30 долара за моя Джон Ханкок

EN: Try to get mo' so my s**t don't flock
BG: Опитайте се да получите Мо "така ми s ** т не стадо

EN: I lick off shots for everything they owe me
BG: Аз оближе разстояние снимки за всичко те ми дължиш

EN: And when it's my time to go
BG: И когато това е моето време да отида

EN: I pray the Lord hold me
BG: Аз се моля на Бог ме държи

EN: (U can be touched)
BG: (можете да бъдете докоснати)

EN: [Kastro]
BG: [Кастро]

EN: I was born in the city that never sleeps
BG: Роден съм в града, който никога не спи

EN: Schooled by the realest of the real ni**az
BG: Обучават от realest на истински ni ** az

EN: That ever breathed
BG: Че някога вдъхна

EN: And I was big when I was young
BG: И аз бях голям, когато бях млад

EN: And now I see that I was dumb
BG: И сега виждам, че е тъпо

EN: My ni**a.. Lonnie just got hit with 10... 10 years
BG: Моят ni **... Лони просто бил ударен с 10... 10 години

EN: For trusting a friend
BG: За доверието на приятел

EN: They left him stuck in the Penn
BG: Те го оставил остана в Пен

EN: I love him, we all here just to die here, plus
BG: Аз го обичам, ние всички тук само за да умра тук, плюс

EN: Nobody cares what got here
BG: Никой не му пука, какво имаме тук

EN: Touched by a angel and kissed by the Lord
BG: Докосната от Ангел и целуна от Господ

EN: Praise the thug ways and I'll never be bored
BG: Хвалят thug начини и аз никога няма да скучаят

EN: Touched by a angel and kissed by the Lord
BG: Докосната от Ангел и целуна отГоспод

EN: Y'all praise the thug ways
BG: Y'all хвалят thug начини

EN: So forever it's on.. baby
BG: Така че завинаги е на... бебе

EN: [Chorus Makaveli]
BG: [Припев Makaveli]

EN: My Young ni**az in the wild life
BG: Моят млад ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да си плати

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: Young ni**az in the wild life
BG: Младите ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да си плати

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: [Young Noble]
BG: [Млад благородник]

EN: Why grieve this life
BG: Защо мъчиш този живот

EN: Planted by the fiends and pipes
BG: Засадени от демоните и тръби

EN: Green lights so
BG: Зелени светлини, така че

EN: I'm seeing-seeing everything twice
BG: Аз съм виждам виждат всичко два пъти

EN: Pretty much of nothing nice
BG: Почти от нищо хубаво

EN: (naw) we sucking it up
BG: (Ваня) ние го смучене

EN: Even when we get a job, we f**king it up
BG: Дори когато се работа, ние f ** цар го нагоре

EN: Like it can't happen to us
BG: Като нея не може да се случи с нас

EN: I could never be a bum
BG: Аз никога не може да бъде скитник

EN: Yeah right, you wound up one
BG: да прав, сте в ликвидация една

EN: God forbid I'm touched, y'all keep living it up
BG: Боже, аз съм докосна, y'all държа то до живот

EN: Look and learn
BG: Изглежда и Научете

EN: Next it could be your turn... word
BG: След това може да бъде ваш ред... word

EN: [Kadafi]
BG: [Kadafi]

EN: Yes this a felonies' hobby
BG: Да, това е престъпления хоби

EN: That got me here thinking robbery
BG: Това ли ме мислиш тук грабеж

EN: Day to day all year long
BG: Ден за ден целогодишно

EN: Teflon protects my body
BG: Тефлонови предпазва тялото ми

EN: It's such unimportant in this criminal cartel
BG: Тя е толкова маловажно в тази престъпна картел

EN: I'm caught and supporting me
BG: Аз съм уловен и ме подкрепя

EN: So in these streets of hockey
BG: Така че в тези улици на хокей

EN: I play the goalie,
BG: Аз играя вратар,

EN: Secretz to war licks, and score s**t
BG: Secretz война ближе, и резултат s ** т

EN: Share between clients and homies
BG: Споделяне между клиентите и приятелите

EN: Remember what Patcino told me
BG: Помня какво ми каза Patcino

EN: Before he past
BG: Преди той минал

EN: Watch them clowns with them crocodile smiles
BG: Гледайте ги клоуни с тях крокодил усмивки

EN: Cause they phony, I get that cash, stay lonely
BG: Причина те фалшив, получи тези пари, остана самотна

EN: And I'm point like a thong
BG: И аз съм точка като ремък

EN: And it's survive for the strong
BG: ИТя е оцелее за силните

EN: Living outside the laws of this crooked world
BG: Живот извън законите на този свят, криви

EN: I was born touched
BG: Аз съм роден докосна

EN: [Chorus Makaveli]
BG: [Припев Makaveli]

EN: My Young ni**az in the wild life
BG: Моят млад ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да си плати

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати

EN: Young ni**az in the wild life
BG: Младите ni ** az в дивата природа

EN: Criminal mind of a juvenile still live a child life
BG: Наказателни ум на непълнолетни все още живеят живота на детето

EN: Thinking he can make his pay
BG: Мислене, той може да си плати

EN: Too in a rush, ni**az better slow down
BG: Също в треска, ni ** az по-добре бавно надолу

EN: Cause you can be touched
BG: Причина могат да бъдат докоснати