Artist: 
Search: 
2Pac - Soulja's Story lyrics (Bulgarian translation). | [repeat softly 2X in the background]
, All he wanted to be, a soulja, a soulja
, All he wanted to...
05:04
video played 6,520 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Soulja's Story (Bulgarian translation) lyrics

EN: [repeat softly 2X in the background]
BG: [Повтаря тихо 2X във фонов режим]

EN: All he wanted to be, a soulja, a soulja
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, един Soulja

EN: All he wanted to be, a soulja, like me
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, като мен

EN: All he wanted to be, a soulja, a soulja
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, един Soulja

EN: All he wanted to be, a soulja, like me
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, като мен

EN: [audible after 'Pac says the word "welfare"]
BG: [Звуков след'Pac казва, че думата" благосъстояние']

EN: ['Pac talking as 'Soulja']
BG: ['Pac да говорят, като'Soulja"]

EN: They cuttin off welfare..
BG: Те cuttin разстояние благосъстоянието ..

EN: They think crime is risin now
BG: Те мислят, че престъплението е изгряващото сега

EN: You got whites killin blacks,
BG: Имаш бялото killin черно,

EN: cops killin blacks, and blacks killin blacks
BG: ченгетата killin черни и черни killin черни

EN: Shit just gon' get worse
BG: Мамка му просто гонят'да се влоши

EN: They just gon' become souljas
BG: Те просто гонят'стане souljas

EN: Straight souljas
BG: Прави souljas

EN: [Chorus: 2Pac (repeat 2X)]
BG: [Припев: 2Pac (повторение 2X)]

EN: All he wanted to be, a soulja, a soulja
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, един Soulja

EN: All he wanted to be, a soulja, like me
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, като мен

EN: All he wanted to be, a soulja, a soulja
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, един Soulja

EN: All he wanted to be, a soulja, like me
BG: Единственото, което исках да бъде, Soulja, като мен

EN: [2Pac as 'Soulja']
BG: [2Pac като'Soulja"]

EN: Crack done took a part of my family tree
BG: Пляскане извършва се част от моето родословно дърво

EN: My mom is on the shit, my daddy's splittin, mom is steady blamin me
BG: Майка ми е на лайна, splittin моя татко, мама е стабилен blamin мен

EN: Is it my fault, just cause I'm a young black male?
BG: Може ли аз съм виновен, само защото съм млад черен мъж?

EN: Cops sweat me as if my destiny is makin crack sales
BG: Полицаи ме пот, сякаш съдбата ми се правиш на продажбите пляскане

EN: Only fifteen and got problems
BG: Само петнадесет и имам проблеми

EN: Cops on my tail, so I bail til I dodge 'em
BG: Полицаи на моята опашка, за да мога под гаранция докато не укриват ги

EN: They finally pull me over and I laugh
BG: Те най-накрая ме дръпна отново и аз се смея

EN: "Remember Rodney King?" and I blast on his punk ass
BG: "Не забравяйте, Родни Кинг?" и аз взрив на пънк си задника

EN: Now I got a murder case..
BG: Сега имам убийството случай ..

EN: .. you speak of heaven punk? I never heard of the place
BG: .. говорите на небето пънк? Никога не съм чувал за място

EN: Wanted to come up fast, got a Uz and a black mask
BG: Исках да излезе бързо, имам Уз и черна маска

EN: Duckin fuckin 'Task', now who's the jack-ass?
BG: Duckin шибаната задача', сега кой е Джак задник?

EN: Keep my shit cocked, cause the cops got a glock too
BG: Дръжте ми пука килнат, защото ченгетата имам Глок също

EN: What the fuck would you do - drop them or let 'em drop you?
BG: Какво, по дяволите, ще направите - да ги пуснем или да ги пуснете?

EN: I chose droppin the cop
BG: Избрах Droppin на ченге

EN: I got me a glock, and a glock for the niggaz on my block
BG: Аз мен има Глок, а Глок за негри в моя блок

EN: Momma tried to stab me, I moved out
BG: Мама се опита да забие нож мен, аз се изнесе

EN: Sold a pound a weed, made G's, bought a new house
BG: Продаден половин килограм на трева, направени G е, купи нова къща

EN: I'm only seventeen, I'm the new kid
BG: Аз съм само на седемнадесет, аз съм новото момче

EN: Got me a crew, bought 'em jewels, and a Uz'-thick
BG: Хвана ме на екипажа, купени ги бижута и Uz' с дебелина

EN: But all good things don't last
BG: Но всички хубави неща не последно

EN: 'Task' came fast, and busted my black ass
BG: "Задача" дойдоха бързо и отпадна ми черен задник

EN: Coolin in the pen, where the good's kept
BG: Coolin в писалката, когато стоката съхраняват

EN: Now my little brother wants to follow in my footsteps
BG: Сега малкият ми брат иска да следва в стъпките ми

EN: A soulja
BG: А Soulja

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Buck, buck - niggaz get fucked, don't step to this
BG: Бък, парите - негри се прецака, не стъпка към настоящия

EN: Quiet as kept I'm blessed on a quest with a death wish
BG: Тихо, както се съхраняват аз съм благословен на търсенето с Death Wish

EN: Tell 'em to come and test, and arrest, nigga it's hectic
BG: Кажи им да дойдат и да проверите, и арест, негро това е забързаното

EN: Here's the anorexic, I'm makin it to an exit
BG: Тук е анорексичка, аз съм го правиш за напускане

EN: Walkin through the streets on the black tip
BG: Walkin по улиците на черния върха

EN: Packed with several gats, cause I'm on some "pay 'em back" shit
BG: Снабден с няколко ГАТС, защото съм на някои'заплащане" ги обратно'глупости

EN: Niggaz don't wanna try me, brother you'll get shot down
BG: Негри не искам да се опитам, брат вие ще получите свален

EN: Now I'm king of the block, since my bigger brother's locked down
BG: Сега съм цар на блока, тъй като големите ми брат заключен

EN: I'm hot now, so many punk police have got shot down
BG: Аз съм с гореща сега, толкова много полиция пънк имам свален

EN: Other coppers see me on the block, and they jock now
BG: Други ченгета ме видят на блок, и те сега атлет

EN: That's what I call a kingpin
BG: Това е, което аз наричам болт

EN: Send my brother what he needs and some weed up to Sing-Sing
BG: Изпращане на брат ми, което му трябва, а някои плевели до-Синг Синг

EN: Tellin him just be ready set
BG: Казвайки му само са готови, определени

EN: Pack ya shit up quick; and when I hit, be prepared to jet
BG: Pack ти пука се бързо, и когато се удари, да са готови да струя

EN: Niggaz from the block on the boat now
BG: Негри от блока на лодката сега

EN: Every single one got a gun, that'll smoke - pow!
BG: Всеки един има пистолет, че ще пушат - Pow!

EN: These punks about to get hit by the best
BG: Тези пънкари на път да се удари от най-добрите

EN: I'm wearin double vest.. so aim at my fuckin chest
BG: Аз съм носят двойно жилетка .. така имат за цел шибан гърдите ми

EN: I'll be makin straight dome calls
BG: Ще се правят направо купол призовава

EN: Touch the button on the wall, you'll be pickin up your own balls
BG: Натиснете бутона на стената, ще се pickin свой собствен топки

EN: I can still hear my mother shout..
BG: Все още мога да чуя ми вика майка ..

EN: "Hit the pig nigga, break your bigger brother out"
BG: "Хит на свински негро, разбие по-голям брат"

EN: I got a message for the warden
BG: Получих съобщение за пазач

EN: I'm comin for ya ass, as fast as Flash Gorden
BG: Аз съм идва за теб задник, толкова бързо, колкото Флаш Гордън

EN: We get surrounded in the mess hall, yes y'all
BG: Ние се заобиколен в столовата, да всички вие

EN: A crazy motherfucker makin death calls
BG: А луд смърт копеле правиш призовава

EN: Just bring me my brother and we leavin
BG: Просто ми донесе брат ми и ние тръгваме

EN: For every minute you stall, one of y'all bleedin..
BG: За всяка минута кабината, един от всички вие bleedin ..

EN: They brought my brother in a jiffy
BG: Донесоха ми брат в миг

EN: I took a cop, just in case things got tricky
BG: Взех един полицай, за всеки случай нещата станаха трудни

EN: And just as we was walkin out (BANG!)
BG: И така, както ние се разхожда навън (BANG!)

EN: I caught a bullet in the head, the screams never left my mouth
BG: Хванах един куршум в главата, никога не крещи лявата ми устата

EN: My brother caught a bullet too
BG: Брат ми хвана куршум твърде

EN: I think he gon' pull through, he deserve to
BG: Мисля, че ще минем през, той заслужава да

EN: The fast life ain't everything they told ya
BG: Бързият живот не е всичко, което ти казах

EN: Never get much older, following the tracks of a soulja
BG: Никога не се много по-стари, след песни на Soulja

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Chorus: softly in background 0.5X]
BG: [Припев: тихо във фонов режим 0.5x]