Artist: 
Search: 
2Pac - Papa'z Song lyrics (Bulgarian translation). | Daddy's home...
, 
, [2Pac]
, Heh, so?
, You say that like that means somethin to me
, You've been...
05:24
video played 170 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Papa'z Song (Bulgarian translation) lyrics

EN: Daddy's home...
BG: Татко у дома ...

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Heh, so?
BG: Хе, така?

EN: You say that like that means somethin to me
BG: Вие казвате, че като това означава нещо за мен

EN: You've been gone a mighty long motherfuckin time
BG: Вие сте били отиде силен дълго шибаното време

EN: for you to be comin home talkin that "daddy's home" shit (nigga)
BG: , за да се говориш дома идва, че'татко у дома" глупости (негър)

EN: We been gettin along fine just without you
BG: В момента са получаваме по добре само без теб

EN: Me, my brother, and my mother
BG: Аз, брат ми и майка ми

EN: So if you don't mind, you can step the FUCK off, POPS.. fuck you!
BG: Така че, ако нямате нищо против, можете да стъпка Майната ти, тате .. Майната ти!

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Had to play catch by myself, what a sorry sight
BG: Трябваше да играя улов на себе си, каква жалка гледка

EN: A pitiful plight, so I pray for a starry night
BG: А жалко положение, така че аз се моля за една звездна нощ

EN: Please send me a pops before puberty
BG: Моля изпратете ми появи преди пубертета

EN: the things I wouldn't do to see a piece of family unity
BG: нещата, които няма да направя, за да видите част от семейството

EN: Moms always work, I barely see her
BG: Майките винаги работи, аз почти не я види

EN: I'm startin to get worried without a pops I'll grow to be her
BG: Аз съм startin да се притесняват, без УОЗ ще става по нея

EN: It's a wonder they don't understand kids today
BG: Това е чудно, че не разбират децата днес

EN: so when I pray, I pray I'll never grow to be that way
BG: така че, когато се моля, аз се моля никога няма да прерасне в по този начин

EN: And I hope that he answers me
BG: И аз се надявам, че той ми отговори

EN: I heard God don't like ugly well take a look at my family
BG: Чух, Бог не ми харесва и грозно да погледнете моето семейство

EN: A different father every weekend
BG: Друг баща всяка събота и неделя

EN: Before we get to meet him they break up before the week ends
BG: Преди да се запозная с него те разбият преди седмица приключва

EN: I'm gettin sick of all the friendships
BG: Аз съм почваш писнало от всички приятелства

EN: As soon as we kick it he done split and the whole shit ends quick
BG: Веднага след като го удари той направи разделяне и цялата глупости приключва бързо

EN: How can I be a man if there's no role model?
BG: Как мога да бъда човек, ако няма пример за подражание?

EN: Strivin to save my soul I stay cold drinkin a forty bottle
BG: Strivin да спаси душата ми остана студено пия четиридесет бутилка

EN: I'm so sorry...
BG: Толкова съжалявам ...

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I'm so sorry
BG: Толкова съжалявам

EN: for all this time (I'm so sorry)
BG: за цялото това време (аз съм толкова съжалявам)

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: for all this time (don't lie)
BG: за цялото това време (да не се лъжа)

EN: I'm so sorry
BG: Толкова съжалявам

EN: for all this time (so, sorry)
BG: за цялото това време (да, съжалявам)

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: for all this time, so sorry baby!
BG: за цялото това време, така че съжалявам скъпа!

EN: [Wycked]
BG: [Wycked]

EN: Moms had to entertain many men
BG: Майките трябва да забавлява много мъже

EN: Didn't wanna do it but it's time to pay the rent again
BG: Не искам да го направя, но е време да се плаща наема отново

EN: I'm gettin a bit older and I'm startin to be a bother
BG: Аз съм почваш малко по-големи и аз съм startin да бъде притеснява

EN: Moms can't stand me cause I'm lookin like my father
BG: Майките не могат да понасят мен, защото аз гледам като на баща ми

EN: Should I stay or run away, tell me the answer
BG: Да остана, или да избяга, да ми каже отговора

EN: Moms ignores me and avoids me like cancer
BG: Майките ме игнорира и ме избягва като рак

EN: Grow up rough and it's hard to understand stuff
BG: Порасна се грубо и е трудно да се разбере неща

EN: Moms was tough cause his poppa wasn't man enough
BG: Майките е трудно причина си татко не беше мъжът

EN: Couldn't stand up to his own responsibilities
BG: Не може да се изправи срещу собствената му отговорност

EN: Instead of takin care of me, he'd rather live lavishly
BG: Вместо да обгръща с грижи за мен, той Предпочитам да живеят богато

EN: That's why I'll never be a father;
BG: Ето защо никога няма да бъда баща;

EN: unless you got the time it's a crime don't even bother
BG: освен ако имаш време, това е престъпление, дори не се притеснява

EN: (That's when I started hatin the phony smiles
BG: (Това е, когато започнах да hatin на фалшиви усмивки

EN: Said I was an only child)
BG: Казах, че е единствено дете)

EN: Look at mama's lonely smile
BG: Вижте самотен усмивка мама

EN: It's hard for a son to see his mother cry
BG: Трудно е за син да види майка плаче

EN: She only loves you, but has to fuck with these other guys
BG: Тя само те обича, но да се ебаваш с другите момчета

EN: I'm so sorry...
BG: Толкова съжалявам ...

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I'm so sorry
BG: Толкова съжалявам

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: I'm so sorry
BG: Толкова съжалявам

EN: for all this time
BG: за цялото това време

EN: for all this time (so sorry)
BG: за цялото това време (съжалявам)

EN: for all this time, so sorry baby!
BG: за цялото това време, така че съжалявам скъпа!

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Man child in the promised land couldn't afford many heroes
BG: Човекът дете в обетованата земя не може да си позволи много герои

EN: Moms was the only one there my pops was a no-show
BG: Майките, е единственият, там ми УОЗ е не-шоу

EN: And ohh -I guess ya didn't know
BG: И о-Предполагам, че те не знаят

EN: that I would grow to be so strong
BG: , че ще нарасне до бъде толкова силна,

EN: Lookin kinda pale, was it the ale oh pops was wrong
BG: Изглеждаш доста бледи, това е бира о появи погрешно

EN: Where was the money that you said, you would send me
BG: Къде е парите, които вие казахте, че ще ме изпрати

EN: talked on the phone and you sounded so friendly
BG: говорихме по телефона и ви звучи толкова приятелски

EN: Ask about school and my welfare
BG: Попитайте за училище и ми отношение към

EN: but it's clear, you ain't sincere hey who the hell cares
BG: но е ясно, че не е искрен хей кой по дяволите му пука

EN: You think I'm blind but this time I see you comin, Jack
BG: Мислиш, че съм сляп, но този път като те видя идва, Джак

EN: You grabbed your coat, left us broke, now ain't no runnin back
BG: Можете грабна палтото си, оставили ни разби, сега не е не бягаш назад

EN: Ask about my moms like you loved her from the start
BG: Попитайте за моя майки като теб я обича още от самото начало

EN: Left her in the dark, she fell apart from a broken heart
BG: я остави на тъмно, тя падна с изключение на едно разбито сърце

EN: So don't even start with that "wanna be your father" shit
BG: Така че дори не започнем с това'искам да бъда баща си" глупости

EN: Don't even bother with your dollars I don't need it
BG: Да не се притеснява дори с долара не ми трябва

EN: I'll bury moms like you left me all alone G
BG: Ще погребат майки като теб ме остави сам G

EN: Now that that I finally found you, stay the Fuck away from me
BG: Сега, че най-накрая те намерих,, Мамка му, далеч от мен

EN: You're so sorry..
BG: Ти си толкова съжалявам ..

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: I'm so sorry (so sorry)
BG: Аз съм толкова съжалявам (така съжалявам)

EN: for all this time (so, so sorry)
BG: за цялото това време (така, така че съжалявам)

EN: for all this time (I'm so so sorry)
BG: за цялото това време (аз съм така, така съжалявам)

EN: for all this time (fuck that!)
BG: за цялото това време (майната му!)

EN: I'm so sorry
BG: Толкова съжалявам

EN: for all this time (no)
BG: за цялото това време (не)

EN: for all this time (so sorry)
BG: за цялото това време (съжалявам)

EN: for all this time, so sorry baby!
BG: за цялото това време, така че съжалявам скъпа!

EN: [Tupac - impersonating his father]
BG: [Tupac - представя се на баща си]

EN: I never meant to leave but I was wanted
BG: Никога не съм искал да напусне, но аз исках

EN: Crossed too many people every house I'd touch was haunted
BG: Кръстосан твърде много хора, всяка къща бих докосване е обитаван от духове

EN: Had to watch the strangers every brother was in danger
BG: Трябваше да гледат непознати всеки брат е в опасност

EN: If I was to keep you breathin, had to be out of range-a
BG: Ако аз бях за да ви държат breathin, трябваше да бъде извън обхвата-а

EN: Had to move, one to lost my name and pick the number
BG: Трябваше да се движат от една до Загубих си име и изберете номер

EN: Made me watch my back I had no happy home to run to
BG: Накара ме да ми пазиш гърба аз нямах щастлив дом да се придвижи към

EN: Maybe it's my fault for being a father livin fast
BG: Може би това е моя вината за това, че бързо баща живея

EN: But livin slow, mean half the dough, and you won't get no ass
BG: Но живея бавно, означава половината от тестото, и вие няма да получите никакъв задник

EN: Hindsight shows me it was wrong all along
BG: Мерник ми показва, че е погрешно през цялото време

EN: I wanted to make some dough so you would grow to be so strong
BG: Исках да направя малко пари, така че ще нарастват и ще бъде толкова силна,

EN: It took a little longer than I thought
BG: Отне малко повече време, отколкото си мислех

EN: I slipped, got caught, and sent to jail by the courts
BG: Аз подхлъзнах, имам уловени и изпратени в затвора на съда

EN: Now I'm doin time and I wish you'd understand
BG: Сега правя път и ви желая ще ме разберат

EN: all I ever wanted was for you to be a man
BG: Всичко, което исках, беше да си бъде мъж

EN: and grow to be the type you was meant to be
BG: и да прерасне от типа, който е трябвало да бъде

EN: Keep the war fightin by the writings that you sent to me
BG: Пазете се бият война от писанията, че сте изпратили до мен

EN: I'm so sorry...
BG: Толкова съжалявам ...

EN: [Chorus w/ variations til end]
BG: [Припев без промени докато края]