Artist: 
Search: 
2Pac - Life's So Hard On A G lyrics (Bulgarian translation). | Ma-ah-an, it ain't easy
, They got me goin cold-hearted
, Probation, violation, incarceration
,...
05:22
video played 100 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Life's So Hard On A G (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ma-ah-an, it ain't easy
BG: Ма-а-едно, че не е лесно

EN: They got me goin cold-hearted
BG: Те ме става студено сърце

EN: Probation, violation, incarceration
BG: Пробация, нарушение, хвърляне в затвора

EN: Frustration, you know
BG: Фрустрация, нали знаеш

EN: Fuck that, nigga damn near bouts to start basin
BG: Майната му, негро дяволите близо до мача да започне басейн

EN: It's hard! Hard on a nigga {*coughing*}
BG: Трудно е! Твърдо за един негър {* кашлица *}

EN: Hard on a nigga (yeah it is, yeah it is)
BG: Твърдо за един негър (да е, да е тя)

EN: {*whispered*} Kill kill kill, murder murder murder
BG: {} * * Прошепна убийство убие убие, убийство убийство убийство

EN: Watch out nigga!
BG: Внимавай негър!

EN: Chorus: Now tell me do you see
BG: Припев: Сега ми кажете според вас

EN: Life's so hard on a nigga when you livin like a G
BG: Животът е толкова трудно на един негър, когато живееш като G

EN: (repeat 2X)
BG: (Повторение 2x)

EN: [Tupac - chorus 2X throughout]
BG: [Tupac - хор 2X цялата]

EN: Daz in this motherfucker
BG: Daz в това копеле

EN: Alright bwoy, drop that shit
BG: Добре bwoy, капка, че глупости

EN: Whassup man? Always listen to that shit?
BG: Какво ще става човек? Винаги слушам тези глупости?

EN: That thug criminal shit? Peep game nigga, peep game, feel me
BG: Това гангстер наказателното глупости? Peep игра негро, надникнем игра, ме да се чувствам

EN: [Verse One]
BG: [Стих едно]

EN: Travel through my mind am I blind it's a shame
BG: Пътуване през ума ми аз съм сляп, че е срамота

EN: Young niggaz gettin murdered straight took out the game
BG: Младите негри почваш убит направо извади играта

EN: As I sit here puffin on a cigarette
BG: Както аз седя тук тупик на цигари

EN: Gotta be ready, never know who's plottin on a niggaz death
BG: Трябва да си готов, никога не се знае кой е plottin на негри смърт

EN: These are the rough times, best to hurry up
BG: Това са трудни моменти, най-добре да побързат

EN: and duck muh'fucker 'fore I buck mine
BG: и аз преден план патица muh'fucker'долар мина

EN: It's gettin crazy and everybody's strapped
BG: Той е луд и почваш на всеки закъсал

EN: Surrounded by niggaz but nary a motherfucker down to watch my back
BG: Заобиколен от негри, но обикновено едно копеле надолу, за да ми пазиш гърба

EN: These are the bitch made niggaz, you been played nigga
BG: Това са кучка прави негри, вие се играе негър

EN: While you starvin and broke they pullin six figures
BG: Докато умират от глад и счупи те притискайки шест цифри

EN: Oooh, what can you do
BG: Ооо, какво можеш да направиш

EN: when you can't trust your crew, time to bust out the twenty-two
BG: когато не може да се доверите на екипа, време е да бюст на двадесет и две

EN: Boo-yaow! Ran out of weed, so I'm sippin
BG: Бу-yaow! Ран от тревата, така че аз съм Sippin

EN: on this Hennesey, tell me, do you feel me?
BG: по този Hennesey, кажи ми, мислиш ли ме да се чувствам?

EN: Heyyy, I have no remorse
BG: Heyyy, нямам угризения

EN: as I take another sip of my liquor and spit my sick thoughts, oooh
BG: когато хващам друга глътка алкохол и ми плюе ми болни мисли, ооо

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Verse Two]
BG: [Стих Два]

EN: Thuggin to the fullest, got my strap, I'ma pull it
BG: Крадец в най-голяма, имам каишка, аз съм го издърпайте

EN: I'm the first muh'fucker that can outrun a bullet
BG: Аз съм първият, който може да надбяга muh'fucker куршум

EN: It's them Thug Life niggaz and we don't like tricks
BG: Тя ги е Thug Life негри и не ни харесва трикове

EN: Got these punk wannabes and they jockin like bitches
BG: Имаш тези пънк wannabes и jockin като кучки

EN: Now my riches is gettin hoes on it's own
BG: Сега ми е богатството почваш мотики на собствен

EN: Fuck a mystery, do you wanna get with me, then let's bone
BG: Майната мистерия, искаш ли да се с мен, тогава нека кост

EN: I'ma take her to my hideout, cause I'm smokin that spinach
BG: Аз съм я отведе до скривалището си, защото съм, че пуши спанак

EN: and stayin strong to the finish and then I ride out
BG: и стоят силни до финала и след това излизам с кола

EN: See you on the freeway, sorry baby
BG: Ще се видим на магистралата, съжалявам бебе

EN: but I gotta call my homey see what he say
BG: Трябва да се обадя, но ми домашен види какво казват

EN: I ain't got no time, I gotta get mine
BG: Аз не се имам нито един момент, аз трябва да мина

EN: I keep my mind on my loot, I'll shoot everytime
BG: Пазя си ум на моя плячката, ще стрелям всеки път

EN: And ain't no way I'ma let bitch made nigga worry me
BG: И не е никакъв начин не съм кучка да прави негро ме тревожи

EN: Catch me slippin, empty the clip and bury me
BG: Хвани ме slippin, празни клипа, и да ме погребеш

EN: Hell nah nigga have to plug me twice
BG: негър Ада нах трябва да ме включите два пъти

EN: Ain't no slippin when you Thug for Life, motherfucker can you see?
BG: Няма slippin когато Thug за живот, копеле виждаш ли?

EN: [Chorus 2X]
BG: [Корус 2x]

EN: [Verse Three]
BG: [Стих три]

EN: Never bow down let these other bitches crawl
BG: Никога не се кланят нека другите кучки обхождане

EN: I'm a Thug motherfucker and these Thugs only ball
BG: Аз съм Thug копеле и тези бандити, само топка

EN: Ain't no half steppin here, from the cradle to the grave
BG: Няма половина Steppin тук, от люлката до гроба

EN: I'm a muhfuckin fool, but I choose to get paid
BG: Аз съм muhfuckin глупак, но аз избирам да се плаща

EN: Now my pockets gettin empty, and I'm panicked in a fright
BG: Сега ми джобове почваш празни, и аз съм паника в страх

EN: Me and my bitch named Nina are fiendin tonight
BG: Аз и моята кучка на име Нина са fiendin тази вечер

EN: Ain't nobody livin safe, got a plot, and I'm stressin
BG: Никой не живея каса, има заговор, и аз съм stressin

EN: All I want, is my muh'fuckin money, ain't no question
BG: Всичко, което искам, е моят muh'fuckin пари, не става въпрос

EN: Don't try to stall little trick, cause we hit
BG: Не се опитвайте да се забави малък трик, защото ще си хит

EN: So bring in the scissors and get to clippin at his dick
BG: Така че въвеждат в ножици и стигнем до clippin му пенис

EN: I'd rather die young than die old and broke
BG: Предпочитам да умра млад, отколкото умират стари и счупи

EN: That's why I stay drunk, and I constantly smoke
BG: Ето защо остана пиян, и аз постоянно дим

EN: My memories as a youngsta, hangin with the homies
BG: Моите спомени като youngsta, Hangin с приятел

EN: But now I'm doin bad and them bitches don't know me (Who? Who?)
BG: Но сега съм правиш лошо и да ги кучки не ме познават ("Кой, кой?)

EN: But playa haters can't fade me (Why?)
BG: Но Playa мразят не може да ми избледняват (Защо?)

EN: Cause this is Thug Life nigga and we're crazy, tell me do you see?
BG: Защото това е Thug Life негър и ние сме луди, кажете ми според вас?

EN: [Chorus 2X]
BG: [Корус 2x]

EN: [Verse Four]
BG: [За Престола Четири]

EN: Yeah, constantly runnin from danger ain't no stranger to cop cars
BG: Да, непрекъснато бяга от опасността не е непознат за ченге автомобили

EN: Gettin arrested and tested wearin a vest and don't drop my guards
BG: Взимам арестуван и тествани нося жилетка и не ми капка охрана

EN: My life is hectic my homies send mail from jail
BG: Моят живот е забързаното моите хора изпращат електронна поща от затвора

EN: Niggaz in Hell got some horrible stories to tell
BG: Негри в Ада има някои ужасни истории за разказване

EN: I'm catchin cases and still tryin to stack a grip
BG: Аз съм catchin случаи и все още се опитвам да подредят захващане

EN: The IRS is tryin to stress off a niggaz shit
BG: В IRS се опитвам да се подчертае, на разстояние пука негри

EN: A young nigga never had a prayer to prevail
BG: Млад негър никога не са имали молитва да имат предимство

EN: And all my peers doin years locked up in jail
BG: И всичките ми колеги правиш години заключена в затвора

EN: What can I do, stay strapped, get a bigger crew
BG: Какво мога да направя, да спре закъсал, може да получи по-голям екипаж

EN: And creep around with them Dogg Pound niggaz too
BG: И пълзят наоколо с тях Dogg лира негри също

EN: And now we rich ain't no bitch than can touch us
BG: И сега сме богати, не не е кучка, отколкото може да ни докосне

EN: And it's a trip, how we clown, when we fuck sluts
BG: И това е едно пътуване, как клоун, когато се чукаме проститутките

EN: Bust nuts then I cut, that's my new thang
BG: Бюст ядки след това нарязани, това е новата ми Thang

EN: And motherfuckers got on do-rags
BG: И копелета ли не се прави на парцали

EN: [Chorus 2X]
BG: [Корус 2x]

EN: Can I get paid, can I get paid, can I motherfuckin get paid
BG: Мога ли да се плаща, може ли да се плаща, може ли да се плаща шибано

EN: Nigga can work for his money all motherfuckin day and
BG: Nigga могат да работят за парите си всички шибани ден и

EN: still never see a piece of it, you understand me?
BG: все още не виждаме част от него, ме разбираш?

EN: It's not about the nice guy
BG: Не става дума за добър човек

EN: It's bout the hardworkin motherfuckin Thug nigga
BG: Това е мачът на hardworkin шибана Thug негър

EN: If you ain't a Thug nigga, you ain't really doin nothin
BG: Ако не е Thug негро, ти не правиш нищо е наистина

EN: (Chorus repeats in background)
BG: (Припев се повтаря във фонов режим)

EN: You ain't really makin nothin
BG: Не е наистина правим нищо

EN: These motherfuckin po-po's and these pink folks
BG: Тези шибани PO-Po и тези розови хора

EN: got it all locked up for us to fail
BG: Има я на всички затворени за нас да се провали

EN: See how they did O.J., and they doin niggaz like that all day
BG: Вижте как са направили ОВ и правиш негри така цял ден

EN: So if you don't watch your motherfuckin stack
BG: Така че, ако не гледате шибаните стека

EN: believe me, this could be your last breath...
BG: повярвайте ми, това може да се окаже последен дъх ...