Artist: 
Search: 
2Pac - Crooked Ass Nigga lyrics (Bulgarian translation). | "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
, [machine gun fires] "Got him!" - [Dr....
04:17
video played 206 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Crooked Ass Nigga (Bulgarian translation) lyrics

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires] "Got him!" - [Dr. Dre]
BG: [Картечница пожари]'го!" - [Д-р Dre]

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: A smokin ass nigga robbed me blind
BG: А негър пуши задника ограбен ме слепи

EN: I got a tech nine now his smokin ass is mine
BG: Имам технологии девет сега си пуши задника е мой

EN: I guess I felt sorry for the bastard, he was broke
BG: Предполагам, че се обиди за копеле, той счупи

EN: I didn't know he smoked so I didn't watch him close
BG: Не знаех, че той пушени така че аз не го гледам в близост

EN: He caught me on the sneak tip, now the punk's in deep shit
BG: Той ме хвана за дебна връх, сега на пънка в дълбоки лайна

EN: Catch him on the streets, I'ma bring him to his feet, quick
BG: го хване по улиците, аз съм го доведа на крака, бързо

EN: Pass the clip, I think I see him comin now
BG: Прокарайте клип, аз мисля, че го видя сега идва

EN: Fuck the bullshit, posse deep and let's run him down
BG: Майната им на глупости, потеря дълбок и нека му се спускат

EN: Gots to be the first one to hit ya when we meet
BG: Гоце да бъде първият, който те удари, когато се срещаме

EN: Comin quickly up the streets, is the punk ass police
BG: Идвам бързо на улиците, е полицията пънк задника

EN: The first one jumped out and said, "Freeze!"
BG: Първият от тях скочи и каза:'Стой!"

EN: I popped him in his knees and shot him, punk.. please..
BG: Аз го показа в коленете си и го застрелял, пънк .. моля ..

EN: Cause cops should mind they business, when we rush
BG: Защото ченгетата трябва да те има предвид дейност, когато бърза

EN: Now you're pleadin like a bitch, cause you don't know how to.. hush..
BG: Сега сте pleadin като кучка, защото ти не знаеш как да .. замълчи ..

EN: Now back to the smoker that robbed me
BG: Сега обратно към пушач, което ме ограбен

EN: I tell you like Latifah, motherfucker give me.. body..
BG: Аз ви казвам като Латифа, копеле ми даде .. тялото ..

EN: One to the chest, another to his fuckin dome
BG: Едно към гръдния кош, друго е да си шибан купол

EN: Now the shit can rest, yo tell him to leave me the fuck alone
BG: Сега лайна да си починете, йо му кажа да ме оставиш, по дяволите, сам

EN: Two very bloody bodies on the streets
BG: Две много кървави органи по улиците

EN: A nosey ass cop and a nigga that robbed from me
BG: А миризлив полицай задника и един негър, че ограбен от мен

EN: Run from your backup punk, how you figure?
BG: Run от резервен пънк, как си фигура?

EN: My finger's on the trigger for you crooked ass niggaz
BG: Моят пръст върху спусъка за вас криви задника негри

EN: [Pac]
BG: [Pac]

EN: Crooked ass niggaz
BG: Изкривените задника негри

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
BG: Престъпно поведение .. наказателно .. престъпно поведение

EN: [Cube]
BG: [Cube]

EN: Suddenly I see..
BG: Изведнъж виждам ..

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Cri-cri-criminal
BG: Кри-кри-наказателни

EN: [Stretch]
BG: [Stretch]

EN: Now listen to the mack of the crooked nigga trade
BG: Сега слушайте Mack на криво търговия негър

EN: With the fine criminal mind, cold rips like a blade
BG: С глоба наказателното ум, студена разкъсва като острие

EN: It's already quick steppin to the niggaz with the props
BG: Той вече е бърз Steppin на негри с подпори

EN: and any motherfucker with the flim-flam drops to the knot
BG: и всички копеле с дрън-дрън падне на възел

EN: Ten o'clock, is a motherfuckin gank move
BG: Десет часа, е шибана gank ход

EN: Stretch is Uptown, clockin weight the shit is real smooth
BG: Участъкът е Uptown, clockin тегло лайната е реално плавно

EN: A nigga's tryin to play me like he know me but he don't
BG: опитвам един негър да играе като мен той ме знае, но той не

EN: Sittin on ten keys, I'ma get him, think I won't?
BG: Седя на десет ключовете, аз съм го получа, мисля, че няма да?

EN: My nigga 2Pac, got the fuckin Glock cocked, and he's ready
BG: Моят негър 2Pac, имам шибан Глок килнат, и той е готов

EN: When the kid, didn't even bring the weight bag, instead he
BG: Когато дете, дори не донесе чантата тегло, вместо това той

EN: welcomed us, into his apartment
BG: приветства нас, в апартамента му

EN: Oh this even better, two to the head, he's dead a clean get-a-WAY!
BG: О, това още по-добре, два куршума в главата, той е мъртъв чиста да-а-WAY!

EN: Niggaz got PAID!
BG: Niggaz имам ЗАПЛАЩАНЕ!

EN: And yet another sleepin ass nigga got slayed, word up
BG: И още един негър спи задник ли е изпълнена Убихме, думата се

EN: By a crooked motherfucker named Stretch
BG: С криво копеле на име Простри

EN: And the T-U-P-A-C, the police can't catch..
BG: И на Тупак, полицията не може да улова ..

EN: [Pac]
BG: [Pac]

EN: The crooked ass niggaz
BG: В криви негри задника

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour..
BG: Престъпно поведение ..

EN: [Pac]
BG: [Pac]

EN: Yeah.. ya don't stop!
BG: Да .. те не спират!

EN: Crooked ass niggaz
BG: Изкривените задника негри

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal.. criminal behaviour
BG: Наказателно .. престъпно поведение

EN: [Cube]
BG: [Cube]

EN: Suddenly I see, some niggaz that I don't like
BG: Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Now I could be a crooked nigga too
BG: Сега може да се окаже твърде криви негър

EN: When I'm rollin with my crew, watch what crooked niggaz, do!
BG: Когато съм Rollin с моята банда, следете криви негри, не!

EN: I got a nine millimeter Glock pistol
BG: Имам деветмм Глок пистолет

EN: I'm ready to get witcha at the drop, of a whistle
BG: Аз съм готов да се witcha по капка, на свирката

EN: So make your move, and act like you wanna flip
BG: Така че да си се движат и да действат като искате да обърнете

EN: I fire thirteen shots, and pop another clip
BG: Аз пожар тринадесет снимки, и поп друг клип

EN: I bring luck, my Glock's like a fuckin mop
BG: Аз нося късмет, моят Глок е като шибан въже

EN: The more I shot, the more motherfuckers dropped
BG: Колкото повече изстрел, толкова по-копелета спада

EN: And even cops got shot when they rolled up
BG: И дори полицаи застреляха, когато те навива

EN: Best to bring a knot, or get popped, I'm a soldier
BG: Най-добре да донесе възел, или да получите показа, аз съм войник

EN: I ain't the type to fetch ya, ask Stretch, he's my witness
BG: Не е за типа, който ти донесе, да зададете Stretch, той ми е свидетел

EN: Smoke til I'm blitzed, fuck a motherfuckin piss test
BG: Smoke докато аз съм blitzed, майната му на една шибана пикня тест

EN: I'm trigger happy, try to 'tack me and I'll drop you quick
BG: Аз съм щастлив задейства, се опитват да'Так мен и аз ще ви капка бърз

EN: Long as I got a clip I got some shit to hit em with
BG: Докато имам клип аз имам някои неща да се удари ги с

EN: The nigga killer I get iller when the shit gets thick
BG: В негър убиец получава iller когато глупости стане дебел

EN: My brain flips, I start thinkin like a lunatic
BG: Мозъкът ми обръща, започвам да мисля като лунатик

EN: I rip shit, came equipped with a bigger crew
BG: Аз измама глупости, дойде, оборудвани с по-голям екипаж

EN: I thought these niggaz knew, I'm a crooked nigga too
BG: Мислех, че тези негри знаех, че съм твърде криви негър

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
BG: Престъпно поведение .. наказателно .. престъпно поведение

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Crooked
BG: Изкривен

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Crooked ass niggaz come in all shapes and sizes
BG: Изкривените задника негри идват във всички форми и размери

EN: They wear disguises, backstabbin's what they specialize in
BG: Те носят костюми, backstabbin е това, което те са се специализирали в

EN: They'll try to getcha, they'll sweatcha to get in the picture
BG: Те ще се опитам да Getcha, те ще sweatcha да получите на картинката

EN: And then they hitcha, son of a bitch! Now he's richer
BG: И тогава те hitcha, кучи син! Сега той е богат

EN: Crooked ass nigga..
BG: Изкривените задника негър ..

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour.. criminal.. criminal behaviour
BG: Престъпно поведение .. наказателно .. престъпно поведение

EN: [Cube]
BG: [Cube]

EN: Suddenly I see, some niggaz that I don't like
BG: Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour
BG: Престъпно поведение

EN: Criminal, criminal, crim
BG: Наказателно, наказателно, криминални

EN: Crim-criminal behaviour
BG: Crim-престъпно поведение

EN: Criminal behaviour, criminal behaviour..
BG: Престъпно поведение, криминални прояви ..

EN: [machine gun fires]
BG: [Картечница пожари]

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires]
BG: [Картечница пожари]

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires]
BG: [Картечница пожари]

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [Eazy]
BG: [Eazy]

EN: Criminal behaviour
BG: Престъпно поведение

EN: Criminal, criminal, crim
BG: Наказателно, наказателно, криминални

EN: Crim-criminal behaviour
BG: Crim-престъпно поведение

EN: Criminal beha.. crima-crima-crima
BG: Наказателно беха .. crima-crima-crima

EN: Crim-crim, criminal behaviour
BG: Crim-криминални, криминално поведение

EN: Criminal behaviour..
BG: Престъпно поведение ..

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires] "Got him!" - [Dr. Dre]
BG: [Картечница пожари]'го!" - [Д-р Dre]

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires] "Got him!" - [Dr. Dre]
BG: [Картечница пожари]'го!" - [Д-р Dre]

EN: "Suddenly I see, some niggaz that I don't like" - [Ice Cube]
BG: "Изведнъж виждам, някои негри, че не ми харесва" - [Ice Cube]

EN: [machine gun fires] "Got him!" - [Dr. Dre]
BG: [Картечница пожари]'го!" - [Д-р Dre]