Artist: 
Search: 
Reddit

濁水溪公社 - 臭豆腐狂想曲 lyrics

(第一次見到你? 想要和你去散步
 第二次見到你? 想要和你Kiss
 第三次見到你? 想要吃你豆腐
 又再一次見到你 想要摸你的屁股
 第五次見到你? 想要脫你內庫
 最後一次見到你 想要和你)
幹~~~~~
臭豆府一塊一元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
豬肉一斤一元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
小姐 小姐 小姐不要害羞 咱做夥來幹幹幹幹幹幹幹幹
高麗菜一斤兩三元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
保險套一個四元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
太太 太太 太太不要害羞 咱隔來幹幹幹幹幹幹幹幹
脫衣舞一場五元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
QK一次六元 有人嫌太貴 有人嫌太俗
阿婆 阿婆 阿婆不要害羞 咱據續來幹幹幹幹幹幹幹幹
呀~~~~~