Artist: 
Search: 
Reddit

林子祥 - 他的一生 lyrics

曲:顧家輝 詞:鄭國江

願跨高山遠海
尋找心裡熱愛
懷抱多年宏志
衝障礙 但願衝障礙
我舉足配合時代
夢變真幸運存在
歷數番 起落風波
風浪裡展示能耐

願拋身邊幻彩
重新真切地愛
人已入浮雲裡
心卻在疊疊浮雲外

願跨高山遠海
尋找心裡熱愛
懷抱多年宏志
衝障礙 但願衝障礙
我舉足配合時代
夢變真 幸運存在
歷數番 起落風波
風浪裡展示能耐

願拋身邊幻彩
重新真切地愛
人已入浮雲裡
心卻在疊疊浮雲外
人已入浮雲裡
心卻在疊疊浮雲外