Artist: 
Search: 
Reddit

רונה קינן - גלויה lyrics

רצה אותה מאוד דיבר אליה בחיוך
של מי שפיצח את הקוד
אבל שומר את הקלף קרוב
אמר לה כמה את פוחדת להמר
להסתכל לי בעיניים בלי למצמץ
לחשוב שלא הכל ידוע לך

תני לי לבוא איתך הביתה

עברו מקום ועוד מקום
כמעט ולא דיברה
רק נתנה סימן כשהתעיפה
פגשה ידיד וגם מכר
וגם אחד שדיבר קרוב מדי לצוואר

תני לי לבוא איתך הביתה
גורלית ויחידה כל מלה שנאמרה
איך היא לא רואה

זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה

סכין כהה חלום שחור
פתחת לך פתח כדי לזכור
אני רואה לך דרך העור
כעובי הצלקת עובי העלבון
היום לילה לבן מחר נלך לישון
אם תתני לי לבוא איתך הביתה

גורלית ויחידה כל מילה שנאמרה
איך היא לא רואה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
אתה רחוק כמו גלויה

כמה בלתי נסבלת הקלות של החיוך שלך
לא מבקש אבל תמיד מקבל, תמיד מקבל
כמה קלות ורגועות התנועות שלך
תראי כמה שריר אני מפעיל
במחווה אחת קטנה אליך

תני לי לבוא איתך הביתה
גורלית ויחידה כל מלה שנאמרה
איך היא לא רואה

זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
רחוק כמו גלויה היא ענתה
זה יהיה קרוב כמו מחט את תראי, את תראי
יהיה רחוק כמו גלויה היא ענתה

קרוב כמו מחט את תראי, את תראי...